I forbindelse med kommunesammenslåingen, og som en oppfølging av interpellasjon i kommunestyrets møte 21.6.2016, er det utarbeidet forslag til forskrift om motorferdsel på sjø og vassdrag for nye Steinkjer kommune.  Forslaget legges  fram for utlegging på høring, jfr forvaltningslovens § 37, (utredningsplikt, forhåndsvarsling og uttalelser fra interesserte). Høringsfrist var i utgangspunktet 31.01.20, men på bakgrunn av omlegging av saksbehandlingssytem er  ny høringsfrist satt til 14.02.20. Høringsuttale sendes til postmottak@steinkjer.kommune.no eller sendes til postboks 2580, 7729 Steinkjer.
 

Saksfremlegg - utkast til lokal forskrift

Vedlegg 1- Forslag til forskrift DOC PDF ODT

Vedlegg 2- Gjeldende forskrift om bruk av luftfartøy Verran

Vedlegg 3- Gjeldende lokal forskrift motorfartøy Verran

Vedlegg 4-Gjeldende lokal forskrift Steinkjer

Vedlegg 5- Interpellasjon

I utkastet til lokal forskrift er motorferdselsregelverkets differensiering i forhold til innsjøens/vatnets størrelse (> eller < 2 km2), forholdet til  motorstørrelse og forholdet til motortype (elektrisk/forbrenningsmotor) ble lagt til grunn for arbeidet. Fokus er sikkerhet og støy. I arbeidet er det lagt vekt på å fortsette å dreie bruken over på elektriske motorer. Dette begrunnes ut fra klimahensyn samt ønsket om å opprettholde stillheten eller redusere støyen. Dette er spesielt viktig rundt små vatn (< 2 km2). Videre er det lagt vekt på å unngå negative konsekvenser for dyreliv og friluftsliv. Kommunen vil særlig peke på hensynet til sikkerhet og støy for seiling, kajakkpadling, bading og særlig viktig:  naturmangfold som fugleunger som oppholder seg på vann. For sistnevnte har fartøyets fart nær land stor fokus.

Forslag til kommunale retningslinjer for behandling av søknader om motorferdsel i nye Steinkjer kommune er utarbeidet. Retningslinjene omfatter kun de saker som må omsøkes, dvs trenger en dispensasjon fra kommunen. Dette omfatter behandling av søknader knyttet til båt, helikopter, barmarkkjøring samt snøskuter etter bestemte paragrafer i motorferdselloven og i sentral forskrift for bruk av motorkjøretøyer, med videre veiledning fra rundskriv T-1/96 og T-6/09.  Det vises for øvrig til Miljødirektoratets side om regulering av motorferdsel I utmark. Retningslinjene oppsummerer i stor grad de føringer som er gitt I rundskriv T-1/96. 

Etter forvaltningsloven må ikke retningslinjer legges ut på høring før vedtak.  Temaet for disse retningslinjene er av stor interesse for deler av befolkningen, og det anbefales derfor at retningslinjene likevel legges ut på høring før endelig vedtak.  Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning kan selv fatte vedtak om utlegging. Retningslinjene kan endelig vedtas av hovedutvalget.

Saksfremlegg - utkast til retningslinjer DOC PDF ODT

Vedlegg 1- Utkast til retningslinjer DOC PDF ODT

Vedlegg 2 - Kart over områder som ikke dekkes av leiekjøring Verran

Vedlegg 3 - Kart over områder som ikke dekkes av leiekjøring Steinkjer

Vedlegg 4 - sammenstilling av forskjeller.docx DOC PDF ODT 

Bakgrunn for arbeidet:

  • Intensjonsavtalen om sammenslåing mellom Verran og Steinkjer kommuner, s. 9: «den nye kommunen kan ha differensierte soner for motorferdsel».
  • Oppfølging av vedtak fra Innherredsamarbeidet 23.06.18 (vedlagt), hvor rådmennene i Levanger, Steinkjer og Inderøy får i oppdrag å gjennomføre en regional samordning av lokal forskrift til en «regional forskrift» knyttet til bruk av vannskuter. 
  • oppfølging av et enstemmig vedtak som kom som følge av en interpellasjon i kommunestyret i Steinkjer (21.06.17) (vedlagt).

Hensikten med arbeidet:

  • Å etablere et felles lokalt motorferdselsregelverk for nye Steinkjer i samsvar med regelverket som regulerer motorferdsel ut fra et samfunnsmessig helhetssyn med sikte på å verne om naturmiljø og fremme trivselen, jf motorferdsellovens formålsparagraf. Mange og vide dispensasjoner er ressurskrevende og i strid med kommunens ansvar. Utkastet til retningslinjer fokuserer også på å oppnå en rasjonaliseringsgevinst gjennom:

o   presisering av dagens regelverk, spesielt i forhold til T-1/96 (nasjonale retningslinjer) som kan være krevende å finne frem i.

o   Redusere antall søknader som må gis dispensasjon for

o   Tilrettelegging for leiekjøring

o   Soneinndeling for:

§  områder dekket av leiekjøring

§  områder ikke dekket av leiekjøring

o   Behandle like saker likt 

o   Tilrettelegge for en fremtidig digitalisering av søknadsbehandling for §§ 5 b), c) og e).

  • Regulering av vannskuter og liknende fartøyer i elvestrekninger i henhold til vedtak i kommunestyret og Innherredsamarbeidet.

Saksbehandlingssystemet i kommunen er under omlegging, og på bakgrunn av vansker med utsending utsettes høringsfristen til 14. februar 2020. Kommunen ber om at Fylkesmannen i sin uttale uttaler seg spesifikt om retningslinjenes innhold angående §§ 5 c) og 5 e) i forskriften.


Ytterligere presisering av §§ 5c):

Steinkjer kommune: Steinkjer kommune er i hovedsak dekket av en leiekjøringsordning. Det betyr at hytteeierne kan bestille snøskutertransport for bagasje og utstyr til hyttene, uten at de selv trenger å eie en snøskuter. Leiekjøringsordningen vurderes som en viktig del av motorferdselregelverket. Løyve etter § 5c) kan ikke gis i områder som skal være geografisk dekket av leiekjøring. Det er ikke anledning til å forskjellsbehandle søknader ut fra bostedskommune. Hovedleiene til hyttefeltene nyttes gjennom leiekjørerordningen. Dette er begrunnet med følgende argumentasjon, som er stadfestet gjennom stadfesting av kommunens vedtak gjennom fylkesmannens klagesaksbehandling: «Forskrift om bruk av motorkjøretøyer åpner ikke opp for en tillatelse etter § 5c) der hvor man har en leiekjørerordning, jamfør Rundskriv T- 1/96 (Om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag). Det er viktig at kommunen søker å medvirke til opprettholdelsen av ervervskjøringen i området. Dette er spesielt aktuelt når det gjelder transport til private hytter, jamfør T-1/96.» Hele Steinkjer kommune er dekket med leiekjøring, med unntak av 1 område som er vanskelig tilgjengelig fra Steinkjersida. I nabokommunen er det ikke leiekjøring. I dette området har hytteeiere fått tillatelse til kjøring av bagasje og utstyr.


I et avslag gitt av kommunen for søknad etter § 5c) i et leiekjørerområde, presiseres det at dersom kriterier for kjøring i omsøkte strekning var oppfylt, ville det ha blitt stilt standardkrav i tillatelsen knyttet til kjøring med snøskuter etter § 5c), det vil si krav i forhold til antall t/r (5 t/r), ikke kjøring mellom kl 23.00 og 06.00, og at søker er ansvarlig for eventuelle kjøreskader og kostnader knyttet til dette. I tillegg ville det blitt stilt krav om at eventuelle kjøreskader skulle bli rettet opp så raskt som mulig. §§8-12 i naturmangfoldloven ville på det viset være ivaretatt. Antall turer er satt ut fra gjennomgang av kjørebøker fra områder uten leiekjøring, som viser at få hytter har behov for mer enn 5 t/r for transport av bagasje og utstyr. § 5c) er ikke en § som omfatter persontransport til hytte.


Verran: Verran kommune har gitt 15 t/r for kjøring etter § 5c). Dispensasjoner etter §5c) fordrer et transportbehov (vekt/evt volum) av et slik omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter § 5c) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjon etter § 5c) i områder med leikekjøring begrunnes dersom leiekjøring ikke kan benyttes. Et krav for å kunne få dispensasjon etter § 5c) er at søker er hytteeier. Begrepet hytteeier omfatter også eierens nærmeste familie som ektefelle/samboer og barn. Søker må oppgi gnr/bnr i søknaden. 

 

Ytterligere presisering av § 5e):

Steinkjer: Det kan ikke gis løyve etter § 5e) i områder geografisk dekket av leiekjøring for vedkjøring. Unntaket er kjøring av ved fra vedblink, for eksempel fra blink til hytte. De fleste slike kjøretillatelser fra vedblink omfatter 3 dagers vedkjøring.


Verran: Dispensasjon etter 5) for transport av ved til hytte anses som kurant, men forutsetter at uttak av ved skjer i hyttas nærområde. Nærområde defineres primært som en radius på ca 2 km. Dispensasjon etter § 5 e) vil gis for en aktuell tidsperiode, og det kan ikke påregnes at denne gis for en lengre tidsperiode. Tidsperiode må fremgå av søknad. Hogstområde må framgå av kart og grunneiertillatelse. Søknaden kan innvilges for 4 sesonger. Tolking av § 5e) vedtatt i formannskapet 17.01.17: Det åpnes for at perioden defineres til 1 måned regnet fra første tur, jf løpende registreringer i kjørebok.