Høringer

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen, der kommunen ber berørte parter i saken om en skriftlig uttalelse, før det fattes en beslutning.

Formannskapet har lagt forslag til temaplan næring 2023-2032 ut på høring/offentlig ettersyn. 

Formannskapet vedtok i møte 09.02.2023 at forslag til Reguleringsplan (detaljregulering) Sparbu stasjon legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Planområdet (ca. 38 daa) ligger i Sparbu grendesenter og omfatter dagens stasjon samt arealer vest og sørvest for jernbanen. Det aktuelle planområdet er vist i figuren nedenfor.

Steinkjer kommune er godt i gang med rullering av kommuneplanens arealdel- og vi inviterer nå til å gi innspill!