Søk barnehageplass

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars. Søknader som kommer inn etter fristen og utover året behandles i supplerende opptak.

Slik søker du barnehageplass

For å søke barnehageplass bruker du vår søknadsportal. Du kan søke om plass i opptil 5 barnehager i prioritert rekkefølge.

Søk barnehageplass

Hovedopptak

Fristen for å søke til hovedopptak er 1. mars hvert år.

Gjelder for barn med rett til plass etter barnehageloven  § 16

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november, det året det søkes barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage innen den måneden barnet fyller ett år.

For barn med lovfestet prioritet kan det søkes uavhengig av alder. Dette gjelder barn med nedsatt funksjonsevne, og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester, jf. barnehageloven § 18. Dokumentasjon fra sakkyndig instans må foreligge. Dokumentasjon sendes til Steinkjer kommune, oppvekstetaten, postboks 2530, 7729 Steinkjer.

For å ha rett til plass ved hovedopptak:

 • Du må søke om barnehageplass senest 1. mars.
 • Barnet må være fylt ett år innen utgangen av november.
 • Du må ønske oppstart i barnehage i løpet av høsten.

Tildeling av plass:

Ved hovedopptak vil du motta svar innen utgangen av april. Barnehageplasser vil tildes fra august, når de eldste barna slutter i barnehagen og begynner på skolen. Plasser som blir ledige ellers i året vil tildeles fortløpende. Tilbud om plass sendes elektronisk. Det må svares på tilbudet via Søknadsportalen for barnehage  innen oppgitt svarfrist.

Vi prøver å innfri foresattes ønsker å behov så langt det lar seg gjøres, og vi oppfordrer foresatte til å søke flest mulig, og inntil fem barnehager for å ha mest mulig påvirkning på valg av barnehage. Om det ikke kan tilbys plass i en av barnehagene du har søkt til, kan du få tilbud om plass i en annen barnehage. Retten til barnehageplass anses som oppfylt når du har mottatt tilbud om barnehageplass. 

Ved tilbud om oppstart i august, kan denne datoen bli endret av barnehagen. Nærmere beskjed om oppstartsdato vil du få fra barnehagen.

Opptakskriterier for hovedopptak for de kommunale barnehager 

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som har vedtak etter lov om barnevernstjenester, jf. barnehageloven § 18.
 2. Søsken, der eldre søsken har plass i samme barnehage påfølgende barnehageår.
 3. Barn som har fylt ett år innen utgangen av august, september, oktober eller november det året det søkes barnehageplass, og er bosatt i barnehagens skolekrets.
 4. Barn som har fylt ett år innen utgangen av august, september, oktober eller november det året det søkes barnehageplass, og ikke er bosatt i barnehagens skolekrets.
 5. Barn som ikke har rett til barnehageplass etter lov om barnehager.

Innenfor punkt 1 - 5 prioriteres barna etter alder (eldste barn først).

Opptakskriterier for hovedopptak for private barnehager

Opptakskriteriene for de private barnehager finner du i vedtektene til den enkelte barnehage.

Klagerett ved hovedopptak

Du har du rett til å klage eller be om skriftlig begrunnelse dersom du ikke får ditt første eller andre ønske oppfylt i hovedopptaket. Klagen sendes til Steinkjer kommune, oppvekstetaten, postboks 2530, 7729 Steinkjer.

Supplerende opptak

Søknader som kommer inn etter frist for hovedopptak behandles i suppleringsopptaket, etter at hovedopptaket er ferdig. Også søknader for barn som ikke har lovfestet rett til barnehageplass, blir behandlet i suppleringsopptaket. 

Ved supplerende opptak sendes det ikke ut avslagsbrev. Dersom de søkte enheter ikke har ledig plass, vil barnet settes på ventelisten. Plass vil tilbys hvis og når barnehagen har ledig plass i løpet av året. Vi kan ikke svare på spørsmål om når det vil bli ledige plasser, da dette avhenger av oppsigelser.

Ved å ta kontakt med barnehagemyndigheten i kommunen kan du få en oversikt over barnehager med ledig kapasitet. Du kan selv endre søknaden din, og enhetene du har søkt til i Søknadsportalen for barnehage, og du kan selv slette søknaden din dersom du ikke lengre ønsker å stå på ventelisten.

Hvis du ikke har fått tilbud om plass innen 31. desember inneværende år, vil du få brev om å oppdatere søknaden din, dersom du ønsker å stå på ventelisten til neste hovedopptak.

Lovfestet rett til plass gjelder ikke ved supplerende opptak.

Tilbud om plass

Når du får tilbud om plass mottar du elektronisk brev med beskjed om å logge deg på Søknadsportalen for barnehage og svare på tilbudet.

Har du søkt før 1. mars vil du få svar innen utgangen av april.

Du har tre valg når du får tilbud om barnehageplass

 • Takk ja.
 • Takk ja, men beholde ventelisteplassen. Det kan du gjøre om du fortsatt vil stå på venteliste til en høyere prioritert plass enn den du har fått.
 • Takk nei. Da blir du stående på venteliste til plassen som er høyere prioritert enn den du har fått.

Har du fått tilbud om ditt førstevalg kan du ikke fortsette å stå på venteliste.

Hvilken barnehage bør jeg velge?

Når du skal velge en barnehage kan det være relevant å få oversikt over dette:

 • Beliggenhet. 
 • Åpningstider.
 • Når det er feriestengt (varierer fra barnehage til barnehage).
 • Faglig innhold og satsingsområder.

Finn barnehagene i din skolekrets i kartet.

Her finner du informasjon om alle barnehagene våre og kontaktinformasjon.