Tildeling av midler skjer etter søknad og midlene skal styrke estetikk og stedsutvikling. Estetikk vektlegges, og dette skal beskrives i søknadene.

PRAKSIS arkitekter as har på vegne av Sannan Bolig AS fått i oppdrag å utarbeide reguleringsplan (detaljregulering) på eiendom 192/641 i Teglverksvegen, boligområdet Sannan. Aktuelt planområde omfatter boligformålet B14 i gjeldende reguleringsplan Sannan (vedtatt i 2004). Formålet med planarbeidet er utvikling av ny boligbebyggelse med økt arealutnyttelse, i samsvar med kommunens intensjoner om fortetting i sentrumsnære boligområder.   

Det er med stor glede at vi nå kan annonsere at ventetiden er over. Etter en lang prosess med totalrenovering av Dampsaga bad kan vi ønske publikum velkommen tilbake fra og med onsdag 8.mars 2023.

Steinkjer kommune har vedtatt endringer i ordningen for kultur og idrettstilskudd.

Steinkjer kommune fikk et netto driftsresultat på 1,1 millioner kroner i 2022. Kommunestyret hadde budsjettert med et underskudd på 21,5

millioner kroner.

Uten engangsinntekter i 2022 hadde netto driftsresultat vært betydelig negativt.

Kommunedirektør Bjørn Kalmar Aasland oppsummerer med at Steinkjer kommune fortsatt har en presset økonomi, og mener det er viktig å være både realistisk og optimistisk.

Kommunen har sendt ut eiendomsskattesedler for 2023 til alle som eier eller fester eiendom i Steinkjer kommune.

Steinkjer kommune er godt i gang med rullering av kommuneplanens arealdel- og vi inviterer nå til å gi innspill!

Formannskapet har lagt forslag til temaplan næring 2023-2032 ut på høring/offentlig ettersyn.