Som et resultat av stort engasjement og gode ideer lansert i Byutviklingsforum (som er denne samspillsarenaen mellom næringsliv, kommunen og øvrige interessenter), er det nå konkretisert en rekke ideer som lanseres som «Sommerfest i Steinkjer».

I og med at det ikke blir fysiske arrangement i sommer, og det er stor byggeaktivitet som gjør at byen kan oppleves som ugjestmild og delvis ufremkommelig – så har flere samlet seg om å pynte byen og lage en tydelig sommerstart - slik at det blir hyggelig å ønske alle velkommen hit. 

Sommerfest i Steinkjer

Åpner 25. juni kl. 17.00 i gågata i sentrum, og er initiert i et samarbeid mellom Steinkjer Sentrum Markedsforening, Steinkjer kommune, Bylab Steinkjer (se under) og Steinkjerbygg. AMFI, Steinkjer Næringsforum og enkeltaktører i næringslivet støtter opp om, og bidrar til å lage innhold i festen i løpet av sommeren.

Sommerfest i Steinkjer vil blant annet bestå av:

  • Offisiell åpning av sommerfest i gågata 25. juni kl. 17.00. Ordfører Anne Berit Lein foretar åpningen. Sentrumsbutikkene holder åpent på ettermiddagen.
  • Nye, fargerike bannere i Kongens gate på Sør- og Nordsia, samt langs E6.
  • Pyntede trær på Nord- og Sørsia.
  • Benker, bord og blomster i Svein Jarls gate.
  • Nye skilt fra AMFI til sentrum og fra sentrum til AMFI.
  • Sykkelrebus i byen og gå-/sykkelrebus i sentrum
  • Nye snarvegsskilt som settes opp i løpet av sommeren og videre framover.
  • Velkommenbanner til studentene som henges over Kongens gate i uke 33. Butikkene kan markedsføre studentpriser/studenttilbud ut fra tilgjengelig annonseringsmateriell i samme profil i studentuka.

Bruk kalender-funksjonen vår

Vet du om noe som skal skje i Steinkjer i sommer, og som kan være lurt at andre får med seg? Legg det gjerne inn i kalenderen hvaskjeristeinkjer.no. Denne kalenderen er for hele Steinkjer og kommer automatisk opp på kommunens hjemmeside.

Hva skjer i Steinkjer har også en egen Facebookside som du kan følge og få med deg oppdateringer på.

Bylab - hva var det igjen?

Bylab står bak arbeidet med Sommerfest i Steinkjer. Men hva var nå dette Bylab igjen...? Kort fortalt er Bylab et toårig arbeid der Steinkjer, sammen med Verdal og Levanger, er blitt valgt ut til å være med i et program initiert av Nordisk ministerråd, som handler om å finne modeller og metoder for hvordan byer kan bli attraktive og bærekraftige - miljømessig, sosialt og økonomisk. Prosjektet skal bidra til å oppfylle FN sine bærekraftsmål. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

Bylab har satt sammen et team med fagpersoner etter modell av Bolystteamet i Steinkjer kommune, som koordinerer seg og understøtter initiativ fra næringsliv, arrangører, organisasjoner o.l., hvis de ønsker å teste ut ulike tiltak som kan gi positiv og bærekraftig byutvikling.

Målet er at aktører tester ut, kommunen bistår med å legge til rette og måle effekt (for eksempel økt omsetning, økt bærekraft, endret kjøpemønster, nye kunder, andre besøkende, besøkende som går andre steder osv.), for så å bidra med kunnskap som gjør at de samme aktørene kan ta valg om å videreføre tiltaket i mer varig format.

Fjorårets Bylab-satsning

Bylab startet i 2018 med at innbyggerne fikk melde inn hva som kan være gode tiltak for å forsterke en positiv byutvikling, og næringslivet valgte ut 10 tiltak som var aktuelle for sommeren 2019. Innbyggere fikk stemme fra sine favoritter blant de ti, og fire tiltak  med flest stemmer ble testet ut i fjor.

De fire tiltakene var «salg av mat på Bystranda», der var Steinkjer  avhengig av at serveringsbransjen tente på ideen. Det var en dårlig og kald sommer, men på slutten av sommeren kom varmen og en bedrift med food-cart gjennomførte et eksperiment med servering, og opplevde det som en positiv, men risikofylt erfaring pga. været. Det gjenstår å se om næringsaktører velger å gjøre det samme i år.

Det ble i forlengelse av det eksperimentet også satt opp et kommunalt toalett på bystranda som ble veldig godt mottatt. Det ga viktig kunnskap om at det er et veldig behøvd og det planlegges nå for en varig løsning.

Slår til med sommerfest

Videre stemte innbygere og næringslivet fram tre eksperiment; «Tiltak for å gjøre sentrum mer kjent for folk flest gjennom kampanjetenking», «Aktiviteter på bystranda» og «Gjøre Kongensgata mer koselig med beplanting, bord, stoler på fortau (noe på Torget?) osv.». Tiltakene ble effektmålt gjennom en undersøkelse/evaluering med innbyggere og næringslivet, og var at det var positivt med et løft i sentrum, at det var tydelig at næringslivet i sentrum jobbet med å samordne kampanjer, pynte, sette ut bord og stoler o.l., men at det ikke var så enkelt å gjenkjenne hva som var annerledes fra før (hva var eksperimentet)? Derfor kraftsamler vi oss i år om «Sommerfest i Steinkjer», med en rekke tydelige tiltak under den paraplyen.