Tidslinje

I denne tidslinjen kan du følge med på små og store hendelser som bidrar til en trygg og god oppvekst i Steinkjer - for alle. 

Ser du noe som bør inn i tidslinjen? Ta kontakt med prosjektledere i BTI Maria Myhr Haugnes eller Marte Haugland. 

Inn-Trøndelag PPT på fagdager i Tett på-prosjektet

Ansatte i Inn-Trøndelag PPT deltar 21.-22.september på fagdager i Orkanger, sammen med de to andre kommunene i Tett på-prosjektet: Trondheim og Aurskog-Høland. Les mer om Tett på-prosjektet på NTNU Samfunnsforskning. 

21.09.2023

Elevrådsseminar

Tema for elevrådsseminaret var «medvirkning til læring og trygt og godt læringsmiljø. Les mer på kommunens nettsider her. 

08.09.2023

Opplæring i stafettlogg som verktøy

Lokale administratorer i Steinkjer, Snåsa og Inderøy deltar i dag på opplæring i Visma Flyt Samspill Stafettlogg. Stafettlogg er en digital samhandlingsarena, eller en loggbok, som skal sikre bedre tverrfaglig samhandling, oppfølging uten brudd i oppfølgingen, og bedre personvern, innsikt og involvering for foresatte og eventuelt barnet/ungdommen selv. I BTI-modellen finner du enkle videoer for opplæring av ansatte som skal benytte stafettlogg i praksis. De kan du se her. Det vil i tillegg bli mulighet for kurs for de som har behov for det. 

29.08.2023

Teamleder FACT ung-team lyses ut

Kommunen og helseforetaket skal gi tverrfaglige, koordinerte og helhetlige tjenester til barn, ungdom og deres familier. Snåsa kommune, Steinkjer kommune og BUP ved Sykehuset Levanger skal nå i gang med å etablere et FACT ung-team, og i den forbindelse søker vi etter en engasjerte teamleder til en prosjektstilling i 4 år. 

Formålet er å bidra til å sikre kommunenes barn og unge tiltak av høy faglig og etisk kvalitet og bidra til likebehandling av kommunenes barn og unge som søker bistand – både i form av kvalitet på, og omfang av de tilbud som gis. I tillegg skal det bidra til det flerfaglige arbeidet for barn og unge med sikte på å skaffe kommunenes innbyggere gode og samordnede tjenester og bidra til koordinert, flerfaglig og tidlig innsats innen oppvekst og helse i Snåsa og Steinkjer kommune.

25.08.2023

Lansering av Handlingsveileder og Samhandlingsmodell

14. august lanseres endelig den digitale BTI-modellen for Steinkjer kommune. Den inneholder veiledning for innbyggere og ansatte som undrer seg eller er bekymret for et barn/ungdom, en venn eller en familie. Den inneholder også en samhandlingsmodell, som viser overordnet oppvekststrategi for kommunen, og en handlingsveileder for ansatte, som erstatter tidligere rutiner og verktøy i "Fra undring til handling". Verktøyet Flyt Samspill (Stafettlogg og Individuell plan) skal sikre systematisk oppfølging av handlingsveilederen, og sikre at foreldre og/eller barnet eller ungdommen selv får innsikt i og reell medvirkning i sine planer, mål og tiltak. 

Steinkjer-Avisa skrev om BTI-modellen/portalen tidligere.
Dersom det er innspill eller spørsmål til BTI-modellen, kan disse rettes til prosjektlederne Maria Myhr Haugnes og Marte Haugland. 

14.08.2023

Teams: Informasjons- og samarbeidsplattform for ansatte

Alle ansatte som jobber med gravide, barn, unge og familier i Steinkjer får tilgang til et team på teams, hvor det vil være mulig å hente informasjon om En trygg og god oppvekst i Steinkjer - for alle. Her vil også opplæringspakker lanseres. Teams fungerer godt til samarbeid og kommunikasjon, og et godt verktøy i samhandling. Ta kontakt med din leder, sektorlederne, eller prosjektledere Marte Haugdal og Maria Myhr Haugnes, for å få tilgang til teamet. 

01.06.2023

Sommerjobb for ungdom i Steinkjer

På drømmefangst for ungdom tidligere kom sommerjobb for ungdom opp som et ønsket tiltak fra ungdommens selv. Dette tiltaket gav sommerjobb til 16 ungdommer i Steinkjer. Det kom inn 500 søknader.
Les mer i Steinkjer-Avisa
Her er en til artikkel i Steinkjer-Avisa

24.05.2023

Koordinatorer for barn og unge

Steinkjer-Avisa skriver om koordinatorene for barn og unge i Steinkjer og den jobben de gjør for de som trenger det mest.
Les mer Steinkjer-Avisa

09.05.2023

800 millioner til barneidrett

Steinkjer kommune får tildelt 800 millioner kroner fra Regjeringen for å bidra til økt deltakelse i barneidretten for barn fra lavinntektsfamilier. Pengene kommer fra spillemidlene og skal hjelpe til å få prisene ned og deltakelsen opp. 115 millioner kroner fordeles til kommuner med minst 200 barn i familier med lavinntekt. For Steinkjer sin del er dette beregnet til 594 barn ut fra EU-kriterier. Pengene skal utbetales til Steinkjer idrettsråd i mai og fordeles videre derifra.
Les mer i Steinkjer-Avisas artikkel

27.04.2023

Workshop 2 - Helsefellesskapet nordre trøndelag

Tirsdag 25. april deltok flere representanter fra Steinkjer kommune (sektor forebygging) på workshop 2 i Helsefellesskapet sammen med andre kommuner og sykehus i nordre del av Trøndelag. Helsefellesskapet har mål og forventing om å utvikle samarbeidet til partnerskap for å nå mål om mer sammenheng og bærekraft i helsetjenestene, i både 1. og 2. linjetjenestene. Barn og unge er en av flere prioriterte grupper i arbeidet. Marianne Vollen er Steinkjer kommunes representant i samarbeidsutvalget. 
Les mer om helsefellesskapet på Helse Nord-Trøndelag sin nettside.

25.04.2023

Framtidssafari del 3

Framtidssafari del 3 ble gjennomført 13. april 2023, og skisser for tidsreisen og høstens prioriterte områder ble presentert. I tillegg startet Joint Action Analytic arbeidet med å informere om relasjonell kapasitet. De skal være en lederstøtte i implementering og drift av prosessen videre. Joint Action er internasjonale førende eksperter på utvikling av sammenhengende innsatser rundt komplekse og tverrfaglige oppgaver. Du kan lese mer om Joint Action Analytic her. 

13.04.2023

Felles fagdag i oppvekst og inkludering

Fredag 17. mars ble det gjennomført felles fagdag for alle ansatte i oppvekst og inkludering, fordelt på tre ulike lokaler i kommunen. Her ble de ansatte plassert i tverrfaglige grupper, hvor de jobbet sammen rundt caser opp mot handlingsveilederen. Den skal lanseres i august, og casene ble brukt som en øvelse på hvordan de kan bruke veilederen i egen undring og bekymring. De fikk også informasjon om "En trygg og god oppvekst i Steinkjer - for alle", og hva som skal skje fra høsten av. 

På bakgrunn av ansattes svar på BTI-undersøkelsen, presenterte i tillegg KORUS (kompetansesenter for rus, st.olavs) et faginnlegg om rus og psykisk helse i familier og hos ungdom. 

De enhetene som ikke hadde mulighet til å delta med ansatte denne dagen, har fått opplæring og informasjon på egen enhet, samt tilgang til faginnlegget fra KORUS i opptak. 

17.03.2023

Ungdomskontaktene i Steinkjer

16.03.2023

Si hei - vær grei!

Elevrådet ved Steinkjer skole har startet språkbruk-kampanjen "Si hei og vær grei". Mandag 6. mars var alle elevene samlet for å få informasjon om kampanjen. De fikk delt ut et gult armbånd med mottoet på. Denne kampanjen førte til at elevrådet og ledelsen ved skolen fikk tildelt "Månedens dialogstemme" fra Nobels fredssenter i mai. 
Les mer i Steinkjer-Avisa
Les også om dette på Nobels Fredssenter sin nettside 

06.03.2023

Framtidssafari del 2

Andre runde med framtidssafari for ledere for tjenester og enheter som møter gravide, barn, unge og familier i Steinkjer, innenfor både kommunale og ikke-kommunale tjenester, ble gjennomført 27. januar 2023. Her ble forslagene fra gruppene i november presentert og jobbet videre med for konkretisering og prioriteringer. Målet er nye måter å jobbe på fra høsten 2023. I tillegg ble resultatene fra BTI-undersøkelsen, som alle ansatte ble invitert til å svare på, presentert av Korus (kompetansesenter for rus, St.Olavs). Dagen ble omtalt i Steinkjer-Avisa. 

27.01.2023

Gratis kurs fra Løvemammaene - Pårørendeperspektivet

Løvemammaene holdt et foredrag for ansatte om det å være pårørende til barn som av ulike årsaker har behov for støtte fra flere fagfolk og tjenester. De tydeliggjorde også behovet for bedre samhandling på tvers av fagfelt og profesjoner. Foredraget finnes i opptak. Ta kontakt med Marte Haugdal for å få tilgang. 

21.12.2022 09:00

Planleggingsdag for barnehage, skole og laget rundt barnet

Onsdag 30.11.22 ble det gjennomført to planleggingsdager, en for barnehageansatte og laget rundt barnet, og en for skoleansatte og laget rundt eleven. Tema på barnehagenes dag var "Rom for alle - blikk for den enkelte", og ble ledet av Inger Bergkastet. Tema for skolenes dag var "Se eleven innenfra" (Tilknytningspsykologene). Felles for begge var at de ansvarligjorde de ansatte i møte med barna, og understreket betydningen av bevissthet rundt egne holdninger, verdier og handlinger. 

30.11.2022 08:00

Framtidssafari del 1 - En trygg og god oppvekst i Steinkjer

Alle ledere for tjenester og enheter som møter gravide, barn, unge og familier i Steinkjer, innenfor både kommunale tjenester og ikke-kommunale tjenester, deltok på en tverrfaglig framtidssafari 22. november 2022. Målet var bedre tverrfaglig samhandling, og ideer og konkrete forslag til løsninger på nye, bedre og mer treffsikre måter å jobbe på framover. Ledere og andre aktuelle innenfor både oppvekst, helse, kultur, frivillighet, idrett og råd ble invitert.    

22.11.2022 09:00

Workshop 1 - Helsefellesskapet nordre Trøndelag

Tirsdag 15.november deltok flere representanter fra Steinkjer kommune (sektor forebygging) på workshop i Helsefellesskapet sammen med andre kommuner og sykehus i nordre del av Trøndelag. Helsefellesskapet har mål og forventing om å utvikle samarbeidet til partnerskap for å nå mål om mer sammenheng og bærekraft i helsetjenestene, i både 1. og 2. linjetjenestene. Barn og unge er en av flere prioriterte grupper i arbeidet. Marianne Vollen er Steinkjer kommunes representant i samarbeidsutvalget. 
Les mer om Helsefellesskapet på Helse Nord-Trøndelag sin nettside.

15.11.2022

Flere farger - Steinkjer kulturskole

Lørdag 5. november ble Flere farger vist i 3 forestillinger. Flere Farger Steinkjer bygger på en ressursorientert og inkluderende tankegang, spesielt med tanke på barn og unge som kommer til Norge fra andre land: Alle har med seg noen strofer fra en sang eller en liten melodi som minner dem om noe fint. Alle har med seg selv, sin stemme, danser og historier. Og det er nettopp dette som utgjør det verdifulle grunnstoffet i Flere Farger; Summen av stemmer og toner og bevegelser, som ikke var her før nettopp disse barna kom. Barna bringer med seg skjulte skatter de selv kanskje ikke helt vet om, men som gjennom den kunstneriske bearbeidelsen ble til en forestilling som smidig bryter ned uuttalte forestillinger om forskjellighet. Det er ikke OSS og DEM – det er VI!

Flere farger ble gjennomført i et samarbeid med Steinkjer kulturskole og Hilmar året rundt. Dette ble omtalt i Trønder-Avisa.

05.11.2022

Ny Veiviser - Barn med funksjonsnedsettelser

Steinkjer kommune lanserte nye nettsider i oktober 2022, og her er det utarbeidet en Veiviser for barn med funksjonsnedsettelser. Den skal bidra til at foreldre som venter eller har fått et barn med funksjonsnedsettelser enkelt kan få en oversikt over hvilke rettigheter, tilbud og muligheter som finnes. Se veiviseren her. 

04.10.2022

Levende samfunnshus

Levende samfunnshus: mange gratis aktiviteter for ungdom og seniorer sammen. Les mer om tilbudet her. 

03.10.2022

Framtidssafari - Kultur og fritidstilbud for barn og unge

Framtidssafari som arbeidsform ble gjennomført på Binde kvelden 19. september. Gjennom prosjektet Framtidens kulturskole gjennomføres nemlig en spennende prosess som skal føre til et koordinert kulturtilbud i Inn-Trøndelag mellom næringsliv, arrangører, frivillige og offentlige aktører. Tidligere i dette prosjektet har barn og unges drømmer for framtida blitt hentet inn. Målet med denne kvelden var å se på aktører og konkrete løsninger for hvordan drømmene, formet som framtidsbilder, kan oppfylles innen 2030. Prioriterte løsninger og ideer skal prøves ut i en tidsreise fra våren 2023 av. 

19.09.2022 17:00

Par-sjekk

Par-sjekk er et gratis lavterskeltilbud for familier med barn fra 0-5 år. Les mer om tilbudet her

01.08.2022

Lovendring knyttet til samarbeid, samhandling, barnekoordinator og IP (Individuell plan)

For å styrke oppfølgingen av utsatte barn, unge og deres familier, vedtok Stortinget  nye bestemmelser om samarbeid, samordning, barnekoordinator og individuell plan. Lovendringene trådte i kraft 1. august 2022. Det er utarbeidet en nasjonal veileder for å forklare de nye bestemmelsene nærmere, tydeliggjøre ansvar og myndighet, og gi veiledning på hvordan pliktene kan ivaretas. Målet er også at veilederen skal være et praktisk verktøy for implementering av de nye eller endrede bestemmelsene om samarbeid, samordning, barnekoordinator og individuell plan. Veilederen har hovedvekt på målgruppene barn, unge og deres familier. Les veilederen her. 

01.08.2022

Drømmefangst - Framtidens kultur og fritidstilbud for barn og unge

Drømmefangst blant barn og unge i Steinkjer ble gjennomført på Steinkjer og Binde siste uken i april 2022, med mål om å la barn og unge selv få si noe om hva de ønsker for fremtiden. Drømmene vil bli fulgt opp i Framtidssafari senere i prosessen, hvor ulike aktører sammen ser på hva som er mulig å få til framover. 

26.04.2022 08:00

Søknad Tilskudd til barn og unge med behov for langvarig/sammensatte tjenester

Steinkjer, Snåsa og Inderøy søker sammen om Tilskudd til barn og unge med behov for langvarig/sammensatte tjenester. Det gjennomføres et forprosjekt i 2022, sammen med Sykehuset Levanger, BUP. Tilskuddet skal gå til følgende prioriterte tiltak:

1) Delfinansiering av etablering og drift av tverrfaglig oppsøkende behandlings- og oppfølgingsteam for barn og unge etter modell av Flexible Assertive Community Treatment ung (FACT-ung).  

2) Utvikling og etablering av kunnskapsbaserte metoder, modeller og tiltak i lokale lavterskeltilbud f.eks. etter modell av Ung Arena og annen modellutprøving for tilgjengelige og helhetlige lavterskeltilbud.

Målgruppen er barn og unge med psykiske problemer og/eller rusmiddelrelaterte problemer som har behov for utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier. Leder for forprosjektet er Liv Inger Næss, og ansvarlig leder er Marianne Vollen. 

Les mer om tilskuddet her. 

31.03.2022

Inkluderingsstrategien - Med hjerte for Steinkjer

Inkluderingsstrategien i Steinkjer kommune ble vedtatt i dag, 16.02.22. Den har som mål å gjøre Steinkjer til en varmere og mer inkluderende kommune, gjennom handlingsplan og tre satsninger: 1: Steinkjer en inkluderende kommune. 2: Forebygging og tidlig hjelp. 3: Arbeidsinkludering. 

Les Inkluderingsstrategien her. 

16.02.2022

Oppstart av BTI-prosjekt

Steinkjer kommune starter opp prosjektet BTI (Bedre tverrfaglig innsats) sammen med Snåsa. Prosjektledere for begge kommuner er Maria Myhr Haugnes (barnehage/PPT) og Marte Haugland (Koordinator). Det er etablert en felles styringsgruppe på Snåsa og Steinkjer, med kommunedirektørene som prosjekteiere og kommuneledelsen på Oppvekst, Helse og Kultur som deltakere. Andre aktuelle deltakere er eksempelvis Kommunelege, Kommunepsykolog, Politikontakt og leder for Koordinerende enhet. I tillegg er det en prosjektgruppe i hver kommune. Prosjektgruppene består av representanter fra det tverrfaglige samarbeidet i kommunen, men også andre aktuelle som møter målgruppen, som NAV. 

Les mer om BTI Snåsa og Steinkjer her. 

03.01.2022

Barnevernsreformen / Oppveksterformen trer i kraft

01.01.2022

Søknad - Tilskudd for systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge (BUFDIR)

Snåsa og Steinkjer kommune søker sammen om tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge. Målet med tilskuddordningen er å utvikle og implementere kommunale modeller for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølgning av utsatte barn. Dette arbeidet knyttes opp mot BTI (Bedre tverrfaglig innsats) og tidligere Modellkommuneforsøket. KORUS (kompetansesenter rus) er kompetansesenteret som følger opp kommunene som starter opp med BTI gjennom denne tilskuddsordningen. Vedtaksdato for innvilget tilskudd fra BUFDIR for Snåsa og Steinkjer er 26.11.21. 

Les mer om regelverk, kriterier og mål for tilskuddet på Bufdir sine sider her. 

07.10.2021 15:00