BTI – Bedre tverrfaglig innsats og samhandling i Snåsa og Steinkjer

Snåsa og Steinkjer kommune søkte om og fikk innvilget "Tilskudd for systematisk identifikasjon og oppdagelse av utsatte barn og unge" hos BUFDIR november 2021.

Om prosjektet

Dette er en toårig utviklingsprosess fra 2022-2023, med mulighet for et år ekstra for implementering. Det er hele kommunenes prosjekt – ikke kun oppvekst/helse/kultur, og målet er å skape varig endring som sikrer bedre tjenester, samhandling og kompetanse i møte med målgruppen 24/7 og på mange arenaer. Det involverer også innbyggere og ikke-kommunale tjenester, og særlig fritid, kultur og idrett. “Ektesne maanaj jïh noeri gaavhtan - Sammen for barn og unge”. Inderøy kommune har et pågående BTI-prosjekt, noe vi drar nytte av i det interkommunale samarbeidet. 

Mål for prosjektet

Forankring og eierskap, samt mulighet for å se mange sammenfallende prosesser i en helhet, er et eget mål for prosjektet i våre kommuner. Blant annet kan Oppvekstreform, Kompetanseløftet, og arbeid med omorganisering og tverrfaglig samarbeid på oppvekstområdet nevnes i den sammenheng, samt eksempelvis Kommunedelplan samfunnsdel, Folkehelseplan, og for Steinkjer sin del: Inkluderingsstrategien. På grunn av dette har Snåsa valgt å benytte tilskuddsmidlene, organiseringen i BTI og denne utviklingsprosessen til å utarbeide "Snåsamodellen" videre, og Steinkjer har valgt seg en overordnet paraply for arbeidet som har fått navnet "En trygg og god oppvekst i Steinkjer". 

 • Målsetting: Kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats for å unngå brudd i oppfølgingen, og bedre samhandling og tjenester 24/7.
 • Målgruppen: Gravide, barn, unge og familier det er knyttet undring eller bekymring til.
 • Prosjektledere: Maria Myhr Haugnes 50% (PPT/barnehagestyrer) og Marte Haugland 40% (koordinatortjenesten).
 • Styringsgruppe: Kommunedirektørene i Snåsa og Steinkjer, oppvekst- og helseesjef i Snåsa og Steinkjer, kultursjef Steinkjer, sektorleder forebygging Steinkjer, leder i koordinerende enhet Steinkjer, kommuneoverlege Steinkjer, kommunepsykolog Snåsa og Steinkjer, Inn-Trøndelag Politi (forebygging). Økonomi/IKT/innkjøp ved behov. 
 • Prosjektgruppe Snåsa (tverrfaglig arbeidsgruppe): Prosjektledere, Anita, Ingunn og Morten (barnehage), Sissel, Hans og Kåre (skole), Tone (helsesykepleier), Klara (ergoterapeut), Ann Tove (barnevern), Bjørn (MOT), Liv (kultur), Are (kommunalsjef utvikling), Ragnhild (Familiesentralen), Mari (rus og psykiatri) og Unn Kristin (tidligere prosjektleder Snåsamodellen). 
 • Prosjektgruppe Steinkjer (tverrfaglig arbeidsgruppe): Prosjektledere, Kirsti (barnehage), Kim Rune og Karin (skole), Svein Kåre (kulturskole), Anita (helsesykepleier), Unn-Eirill (fysio/ergo), Ellrun (koordinator), Monika (barnevern), Ingrid (PPT), May Britt (rus og psykiatri), Stine (folkehelsekoordinator), Tine (ungdomskontakt), Nina (frivilligsentralen), Ingunn (NAV) og Liv Inger (prosjektleder FACT UNG). 
 • En referansegruppe med ulike brukerorganisasjoner og råd er også forespurt i prosjektet. 

Om tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen skal styrke kommunenes utviklingsarbeid, forebyggende arbeid og arbeid som skal hindre problemutvikling, ekskludering og marginalisering av gravide, barn og unge og familier. Målet med tilskuddsordningen er å utvikle og implementere kommunale modeller for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge. BTI-modellen er en slik modell. Modellen består av tre deler: 1) En digital handlingsveileder (individnivå) - en videreutvikling av “Fra undring til handling”
2) En samhandlingsmodell (kommunalt- og etatsnivå) - forankrer planverk og lovverk. I tillegg har BTI flere verktøy for å bedre samhandling, og skape helhetlig og koordinert innsats, blant annet stafettlogg.
3) Stafettlogg er en digital samhandlingsarena, hvor både foreldre og aktuelle samarbeidspartnere kan samhandle trygt og helhetlig, etter behov og digitalt samtykke.  

Som følge av prosjektet skal vi: 

 • Skape et helhetlig system og en digital modell for å fange opp og følge opp utsatte gravide, barn, unge og familier. Modellen skal være tilgjengelig, tydelig og oversiktlig.   
 • Utarbeide en oversikt over kommunens tjenestetilbud og samarbeid opp mot målgruppen 
 • Danne en felles arbeidsstruktur 
 • Styrke kommunenes utviklingsarbeid og forebyggende arbeid i møte med barn og unge 
 • Bidra til tverretatlig kompetanseheving  

Ønsker du å vite mer om BTI-modellen og hvordan det kan bli i praksis kan du se denne filmen fra Agder kommune på 5 minutter: BTI i Agder kommune. 

Mange kommuner er allerede BTI-kommuner, og mange av våre rutiner bygger allerede på BTI-modellen, noe som er en fordel i videre arbeid.
Her er et eksempel på den digitale modellen for å fange opp og følge opp utsatte gravide, barn, unge og familier - både Steinkjer og Snåsa har kjøpt inn denne portalen

 • BTI-veileder eller Handlingsveileder er ansatte sin veileder helt fra tidlig undring til oppfølging i store komplekse saker, med felles rutiner og felles verktøy. Dette er en digitalisert og utvidet versjon av "Fra undring til handling" (plakat). 
 • Samhandlingsmodell er kommunens overordnede retningslinjer, rutiner og planverk som begrunner hvorfor ansatte gjør det de gjør i praksis, hvordan kommunen jobber forebyggende, og hvordan kommunen har organisert seg for å sikre helhetlige tjenester, uten brudd i oppfølgingen. Denne delen av modellen, sammen med handlingsveilederen, kan svare opp krav om en "Forebyggende plan" gjennom Oppvekstreformen (01.01.22), dersom man gjør en grundig jobb her. 
 • Stafettloggen er en digital samhandlingsarena (ulike leverandører) hvor brukeren selv og/eller foresatte har innsikt og medvirkning inn i mål og tiltak, sammen med etterhvert andre samarbeidspartnere. Stafettloggen er ikke vedtatt som verktøy i Snåsa og Steinkjer, men løftes som et viktig verktøy for å bedre samhandlingen gjennom BTI-prosjektet. 
 • I tillegg kan dere på første side av modellen se at også innbyggere som kjenner på en undring eller bekymring, som lurer på hva de skal gjøre og hvem de kan få hjelp av/ta kontakt med, kan benytte denne modellen til dette. Er du bekymret for en kompis, eller en nabojente, eller et barn du er trener for, skal du finne god støtte og hjelp her. 

Indre Fosen – BTI – Bedre samarbeid for barn og unge i Indre Fosen kommune - Bedreinnsats. Sammen for en god oppvekst. Det skal være trygt og godt for barn og unge å vokse opp i vår kommune. Av og til oppstår likevel utfordringer og vansker som gjør at ikke alle har det så bra.
 

Arbeidet med "Snåsamodellen" og "En trygg og god oppvekst i Steinkjer" er i startfasen

Dere vil få mer informasjon om dette etter hvert som prosessen går fremover. Både ledere og ansatte, men også brukere og andre aktuelle samarbeidspartnere rundt familiene, vil også bli involvert i dette spennende arbeidet i årene som kommer, og selv når prosjektet eller utviklingsprosessen BTI er over, vil arbeidet fortsette. Dette er grunnen til at man bruker utviklingsprosess som begrep om BTI mer enn prosjekt, fordi dette skal være med å skape varig endring og utvikling i det tjenestetilbudet og den samhandlingen vi har i dag, til det beste for gravide, barn, unge og familier.  

KORUS: Kompetansesenter for rus (St. Olavs). Deres rolle er å bistå kommunene i det konkrete arbeidet med BTI-modellen, gjennom prosessveiledning, opplæring, bistand i kompetansekartleggingen, arbeidsseminar og nettverkssamlinger for kommuner som jobber etter BTI-modellen. KORUS koordinerer også BTI-arbeidet i Midt-Norge mellom ulike kompetansemiljø og kommuner og kan bida med ulike tema i den tverrfaglige kompetansehevingen. De presenterer også resultatene etter BTI-undersøkelsen som gjennomføres i begge kommunene nå (uke 37-39), for alle ansatte som møter målgruppen. De resultatene vil gis som rapporter på ulike områder (barnehagene, skolene, helsetjenester til barn og unge, osv.) i tillegg til kommunen som helhet. 

Takk for at du tok deg tid til å lese denne informasjonen

- del den gjerne med en kollega, en venn, et familiemedlem eller en trener du kjenner, og snakk om BTI og det spennende arbeidet som skal foregå framover. Du som deler og snakker om det, og bidrar i prosessen de neste årene er viktig i denne sammenhengen, om vi skal få dette til å fungere i praksis. Tenker du "åh, enda et prosjekt!?" kan du tenke at dette ikke er noe nytt, men en utvikling av det vi allerede gjør og noe som skal føre til mer trygghet for ansatte, bedre tjenester ut og bedre samhandling på tvers. Så takk på forhånd for at du framsnakker! :) 

Med vennlig hilsen Maria Myhr Haugnes og Marte Haugland, på vegne av ledelsen i Snåsa og Steinkjer kommune.