Prosjekt friluftslivets ferdselsårer 2021-2023

Naturen og nærturområdene viktig for mange i alle aldre og i alle sosiale lag. Vi må legge til rette for det nære friluftslivet der folk bor, samtidig som hele kommunens friluftsområder gjøres synlig. Det handler om å sikre et attraktivt tilbud til befolkningen med tanke på folkehelse, livskvalitet, bolyst og reiseliv.

I dette prosjektet skal vi kartlegge merka og skilta turruter som kan gås til fots. Vi skal i samarbeid med de som merker, skilter og vedlikeholder turrutene:

 • Oppdatere Kartverkets Turrutebase (nye turruter, endrede turruter og melding om nedlagte turruter)
 • Synliggjøre målepunkt (start/slutt for en tur).
 • Kartlegge vedlikeholdsbehov
 • Oppdatere Ut.no


Det er viktig med oppdaterte kart da disse brukes på mange ulike områder; redning- og beredskap, karttjenester, apper og søkefunksjoner, og statlig, regional og kommunal planlegging.

Innmeldinger

Det er vanlig at de som lager og vedlikeholder turene også melder de inn i Kartverkets "Rett i kartet" men vi ønsker i dette prosjektet å stimulere til dette. Vi ønsker også å informere og veilede om mulig finansiering av merking, skilting og opprusting av turruter. 

Det er bare turruter med vedlikeholdsansvarlige som hos Kartverket blir registrert som ei turrute. Vedlikeholdsansvarlig er den som har ansvar for tilrettelegging av ei turrute. Andre innmeldte turer registreres i felles kartdatabase – traktor, vei, sti (FKB-TraktorveiSti).

Se mer informasjon om turruter på kartverket sin nettside

Sjekk om din turrute er registrert

På nettsiden norgeskart.no kan du sjekke om din turrute er registrert (velg Temakart / Friluftsliv/Tur- og friluftsruter/Fotturer + Ruteinformasjonspunkt)

Organisering av arbeidet

Det er opprettet ei arbeidsgruppe:

 • Stine Strand, folkehelsekoordinator, prosjektleder
 • Grete Waaseth, plan og utvikling
 • Representant fra enhet veg, trafikk og park
 • Andrea Hagstrøm, Bedriftsidretten/ti på topp

Andre ressurspersoner/grupperinger som kan bistå arbeidet:

 • Pål Malmo, Steinkjer kommuneskoger
 • Lars Billdal, byggesak og oppmåling
 • Anne Haga, Visit Innherred
 • Ungdomsrådet
 • Rådet for personer med funksjonsnedsettelser
 • Eldreråd
 • Forum for natur og friluftsliv (FNF) Trøndelag

Ressurspersoner i de ulike grender/kirkesogn:
(vi vil komme i kontakt med dere, men det er lov å ta kontakt med oss når det passer)

 • Bolyst-grupper
 • Idrettslag
 • Jakt, fiske, friluftslivs-foreninger
 • Historielag
 • Grunneierlag, bondelag
 • Privatpersoner/ildsjeler
 • Skoler og barnehager
 • Velforeninger
 • Flere?

Arbeidet organiseres ved at man deler opp kommunen i kirkesogn for å så kartlegge nå-status og vurdere videre behov.

2021
Møter med lokale turfolk og vedlikeholdsansvarlige
August: Følling, Kvam og Stod
September: Beitstad og Verran

2022
Ogndal (Skei)
Henning
Steinkjer
Egge
Sparbu (Mære)
(organisering av dette oppdateres etter hvert)

Det ble holdt informasjonsmøte 21.03.22 for Ogndal, Henning og Sparbu og 04.04.22 var det møte for Steinkjer og Egge.

Framdriftsplan

STEG 1: OPPSTART
Friluftslivets ferdselsårer - Framdriftsplan steg 1
Hva Når Hvem
Forankring. Tiltak 4.4 i Handlingsplan for folkehelse Vedtatt oktober 2020 Kommunestyret
Oppstart av prosjektgruppa. Utarbeide prosjektplan og tekst til nettside April 2021 Prosjektgruppa
Annonsering om oppstart (media, nettside) 18.mai 2021 Prosjektgruppa
STEG 2: KARTLEGGE NÅ-STATUS
Friluftslivets ferdselsårer - Framdriftsplan steg 2
Hva Når Hvem
Kartlegge ferdselsårer, turruter og målpunkt. Forberede involveringsmøter Mai-juni 2021 Prosjektgruppe og deler av ressursgruppe
Supplere kartlegging ved involvering av eksterne. Merka turer, Gpx-filer, vedlikeholdsbehov, planlagte merka turer, målepunkt (parkering ol.), andre kvaliteter Juni-oktober 2021: Følling, Kvam, Stod, Beitstad og Verran. April-juli 2022: Ogndal (Skei), Henning, Steinkjer, Egge, Sparbu (Mære) Prosjektgruppe, vedlikeholdsansvarlige, lag og foreninger, turgåere
Analysere avvik mellom nå-situasjonen og mål Under veis Tiltakseiere/prosjektgruppe
Foreslå tiltak Under veis Tiltakseiere
Registrere foreslåtte tiltak Under veis Prosjektgruppa
Vurdere foreslåtte tiltak opp mot andre forhold Under veis Prosjektgruppa, tiltakseiere
Analysere tiltak opp mot mål Under veis Prosjektgruppa
Vekte og prioritere opp mot måloppnåelse Under veis Prosjektgruppa
STEG 3: VEDTAK
Friluftslivets ferdselsårer - Framdriftsplan steg 3
Hva Når Hvem
Sammenstille planen Januar-februar 2023 Prosjektgruppa
Høring Mars-april 2023
Vedtak av planen Juni 2023

Kontakt

Stine Strand, folkehelsekoordinator: stine.strand@steinkjer.kommune.no, telefon 45 97 50 88