Spillemidler til nærmiljø-, frilufts- og idrettsanlegg

Spillemidlene er noe av overskuddet fra Norsk tipping som fordeles til landets fylker. Visjonen er: idrett og fysisk aktivitet for alle.

Lag og foreninger, og kommunen selv, kan søke om utvikling av blant annet ordinære anlegg, friluftsanlegg og nærmiljøanlegg. For nærmiljøanlegg er tilskuddssatsen inntil 50% av godkjent kostnadsoverslag, for andre anlegg er tilskuddssatsen inntil 1/3. For alle typer anlegg er det en maksimal grense for tilskuddets størrelse.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 15. september (hvert år)

Mer om vilkår og søknadsskjema: Anleggsregisteret.no

Hva må jeg gjøre for å søke om spillemidler?

For å søke spillemidler må anlegget meldes inn i handlingsplanen for idrett og fysisk aktivitet.

Handlingsplanen ble vedtatt i juni 2021. Ved rullering i 2022 kan det tas inn renoveringer av eksisterende anlegg og nærmiljøanlegg med en kostnadsramme under kr. 600 000,-. Nye anlegg tas tidligst inn ved revidering av planene i 2023. Frist for innmelding til rullering: 15. august 2023.

Følgende er unntatt dette vilkåret: 

 • Orienteringskart.
 • Skilting/merking av eksisterende turveier, tur-/skiløyper og turstier.
   

Søknad om spillemidler må inneholde følgende

Ordinære anlegg: Denne sjekklista skal fylles ut av søkerne, og er obligatorisk for de som søker støtte til ordinære anlegg fra høsten 2020.      

Det anbefales å begynne med denne sjekklista først i søknadsprosessen

 1. Informasjon om søkerorganisasjonen, kontaktinformasjon og kontonummer fylles inn i søknadsskjemaet.
 2. Informasjon om hva som skal bygges/rehabiliteres fylles inn i søknadsskjemaet.
  • Lengre redegjørelser kan vedlegges som eget dokument.
 3. Målsatte tegninger som viser at anlegget utformes i tråd med krav til størrelser mv. for aktiviteten og universell utforming legges ved.
 4. Behovsvurdering, legges ved som eget dokument. Se skjema.
 5. Kostnader knyttet til prosjektet fylles inn i søknadsskjemaet.
 6. finansiering av prosjektet fylles inn i søknadsskjemaet (vedlegges: dokumentasjon av finansieringen)
 7. Rett bruk av grunn. Matrikkeladresse (gårds- og bruksnummer, og ev. feste/seksjonsnummer) oppgis i søknadsskjemaet.
  • Avtaler med private grunneiere som ikke er tinglyst må vedlegges søknadsskjemaet.
  • Tinglyste feste-/leieavtaler legges ikke ved.       

Utbetalinger

Alle tilskuddsmottakere forplikter å levere eget anleggsregnskap

Delutbetaling

Etter mottatt tilsagnsbrev er det mulig å søke delutbetaling (85%) av tildelte midler. 
Delutbetalingsskjemaet finner du her.

Regnskapet skal være ført slik at det kan sammenlignes med godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan .Regnskapsskjemaet finner du under om regnskap i Anleggsregisteret.no.

Informasjon om momskompensasjon for idrettsanlegg

Momskompensasjon for idrettsanlegg

Lurer du på noe, eller trenger hjelp?

Kontakt Stine Strand
E-mail: stine.strand@steinkjer.kommune.no
Telefon: 45 97 50 88 ( Tilgjengelig hverdager etter kl. 15.30)

Deres innsats for å utvikle aktivitetsområder i kommunen er verdifull!