Spillemidler til nærmiljø-, frilufts- og idrettsanlegg

Spillemidlene er noe av overskuddet fra Norsk tipping som fordeles til landets fylker. Visjonen er: idrett og fysisk aktivitet for alle.

Lag og foreninger, og kommunen selv, kan søke om utvikling av blant annet ordinære anlegg, friluftsanlegg og nærmiljøanlegg. For nærmiljøanlegg er tilskuddssatsen inntil 50% av godkjent kostnadsoverslag, for andre anlegg er tilskuddssatsen inntil 1/3. For alle typer anlegg er det en maksimal grense for tilskuddets størrelse.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 15. september (hvert år)

Mer om vilkår og søknadsskjema: Anleggsregisteret.no

Hva må jeg gjøre for å søke om spillemidler?

For å søke spillemidler må anlegget meldes inn i handlingsplanen for idrett og fysisk aktivitet.  
Disse anleggene er unntatt plankravet: 

 • Orienteringskart
 • Skilting/merking av eksisterende turveier, tur-/skiløyper og turstier
 • Nærmiljøanlegg


Handlingsplanen ble sist rullert i september i 2023. 
Frist for innmelding til rullering: 15. august 2024.
Plan for idrett friluftsliv og fysisk aktivitet (framsikt.net)

Innmeldingen skal gi informasjon om:

 • Hvilket anlegg skal bygges
 • Prosjekteier
 • Sted – vis på kart
 • Planlagt byggestart
 • Mål/størrelse
 • Kort beskrivelse av behov for anlegget/rehabiliteringen


Innmelding til stine.strand@steinkjer.kommune.no

Søknad om spillemidler må inneholde følgende

Ordinære anlegg: Det er obligatorisk å fylle ut en sjekkliste for de som søker støtte til ordinære anlegg fra høsten 2020.  Denne sjekklista finner du på fylkeskommunens nettside     

Det anbefales å begynne med denne sjekklista først i søknadsprosessen

 1. Informasjon om søkerorganisasjonen, kontaktinformasjon og kontonummer fylles inn i søknadsskjemaet.
 2. Informasjon om hva som skal bygges/rehabiliteres fylles inn i søknadsskjemaet.
  • Lengre redegjørelser kan vedlegges som eget dokument.
 3. Målsatte tegninger som viser at anlegget utformes i tråd med krav til størrelser mv. for aktiviteten og universell utforming legges ved.
 4. Behovsvurdering, fylkeskommunens sjekkliste dekker dette kravet. Renoveringer skal legge ved tilstandsrapport. 
 5. Kostnader knyttet til prosjektet fylles inn i søknadsskjemaet. (Vedlegges: dokumentasjon av kostnader/pristilbud, dugnad: pris på arbeid fra fagperson)
 6. finansiering av prosjektet fylles inn i søknadsskjemaet (vedlegges: dokumentasjon av finansieringen)
 7. Rett bruk av grunn. Matrikkeladresse (gårds- og bruksnummer, og ev. feste/seksjonsnummer) oppgis i søknadsskjemaet.
  • Avtaler med private grunneiere som ikke er tinglyst må vedlegges søknadsskjemaet.
  • Tinglyste feste-/leieavtaler legges ikke ved.       

Utbetalinger

Alle tilskuddsmottakere forplikter å levere eget anleggsregnskap

Delutbetaling

Etter mottatt tilsagnsbrev er det mulig å søke delutbetaling (85%) av tildelte midler. 
Statusrapport delutbetalingsskjema finner du på fylkeskommunens nettside 

Regnskapet skal være ført slik at det kan sammenlignes med godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan. Regnskapsskjemaet finner du under om regnskap i Anleggsregisteret.no.

Informasjon om momskompensasjon for idrettsanlegg

Momskompensasjon for idrettsanlegg

Lurer du på noe, eller trenger hjelp?

Kontakt Stine Strand
E-mail: stine.strand@steinkjer.kommune.no
Telefon: 45 97 50 88 

Deres innsats for å utvikle aktivitetsområder i kommunen er verdifull!