Dialogmøte i skolesektoren

Den 15.05.24 var det dialogmøte på kommunenivå med hovedtemaet "Motivasjon i Steinkjerskolen».

Det gjennomføres to slike dialogmøter i året med ulike temaer, og møtene skal bl.a. omhandle resultater, prosesser og forutsetninger (forventningsbasert ansvarsstyring).

Deltakere var politikere fra hovedutvalg for oppvekst og kultur, varaordfører, rektorer, kommunalsjef oppvekst og inkludering, sektorlederne for skole og barnehage, foreldrerepresentanter, representanter fra ungdomsrådet,  organisasjoner og kommunedirektør. 

Hvordan kan vi sammen løfte motivasjonen i Steinkjerskolen?

Kommunalsjef oppvekst og inkludering, Kenneth Arntzen, innledet og la vekt på viktigheten med et slikt ansvarsdialogmøte (bildet).

Han viste til sektormålene for grunnskolen som er:

  • Alle har et godt og inkluderende læringsmiljø.
  • Barn og unge som har behov for det, får hjelp tidlig slik at alle får utviklet sitt potensiale.
  • De ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse.
  • Alle lykkes i opplæringen og utdanningen.

Han nevnte også kommunens oppvekststrategi  “En trygg og god oppvekst i Steinkjer - for alle” som skal ut på høring og til politisk behandling. Du kan lese mer om oppvekststrategien her.

Han pekte også på at det er urovekkende tall mht. trivsel og mobbing i skolen, og det gjelder også på landsbasis. Det jobbes aktivt med klassetrivsel for å se på hvilke tiltak som kan settes inn for å forbedre situasjonen.

Dialogmøter på skolene  

Sektorleder skole Gisle Almlid-Larsen fortalte om dialogmøtene som holdes rundt om på de enkelte skolene. Det har vært viktige møter hvor både elever, lærere, foreldre og politiske representanter var svært engasjerte og kom med gode innspill.

Elevenes innspill er veldig viktige i denne sammenheng og disse skal det ses nærmere på for å finne ut hvilke tiltak som kan settes inn. Et av eksemplene fra elever var at det er for mye skjermbruk og at de heller ønsker å være mer aktive.

Spørreundersøkelse blant elever, foreldre og lærere

Motivasjonen i skolene viser en nedadgående trend utover i skoleløpet. Dette ser vi også på landsbasis, og her ligger Steinkjer litt under gjennomsnittet. På bakgrunn av dette har det vært gjennomført en spørreundersøkelse blant elever, foreldre og lærere hvor spørsmålene var: 

  • Er du/eleven interessert i å lære på skolen?
  • Hvor godt liker du/eleven skolearbeidet?
  • Jeg/eleven gleder meg/seg til å gå på skolen. 

Resultatene fra svarene fra de tre «gruppene» i undersøkelsen ble sammenlignet og det kom fram at både lærere og foreldre hadde høyere score på disse tre spørsmålene enn elevene selv. Det som kom dårligst ut hos elevene var dette med hvor godt de liker skolearbeidet (punkt. 2). Sentrale elevundersøkelser viser også at svarene på dette spørsmålet er nedadgående.

Denne kartleggingen gir skolene en pekepinn på hva de bør ta tak i og samtidig finne ut hvordan de skal snu denne trenden.

Det kom også eksempler fra Egge ungdomsskole og Ogndal skole på at praktiske tiltak som har vært gjennomført viser at dette er med på å gi elevene bedre motivasjon, og det er akkurat det elvene gir uttrykke for i dialogmøtene. De savner mer praktiske oppgaver og mer aktivitet.

Gruppearbeid

Målet for 2025 er at Steinkjer skal ha mer motiverte elever, og da er spørsmålet: Hva må gjøres for å få det til? Hvem har nøkkelen til motivasjon?

Det ble jobbet godt i gruppene og det ble en god diskusjon omkring teamet. Det kom også mange gode innspill som det skal jobbes videre med.