Priser og gebyrer (Byggesak)

På denne siden finner du oversikt over priser og gebyrer for byggesak

Definisjoner

  • Byggesaksgebyr: Forhåndskonferanse, dokumentkontroll, søknadsbehandling, oppdatering av kart, tilsyn, brukstillatelse/ferdigattest
  • Bruksareal: I henhold til NS 3940
  • Hovedplan: Etasje med størst bruksareal

Boligbygg

Gebyrer Boligbygg Byggesak 2022
Byggesak Gebyr
Boligbygg, pr selvstendig boenhet 17 680 kr
Boligblokk eller leilighetsbygg med mer enn 4 selvstendige boenheter, pr selvstendig boenhet 14 750 kr
For sekundær boenhet betales 50% av gebyret for selvstendig boenhet
For frittstående garasje i tilknytning til bolig betales i tillegg gebyr i henhold til andre kategorier bygg

Andre kategorier bygg

For andre kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, underbygg, hovedombygging og bruksendring (som medfører hovedombygging) betales byggesaksgebyr etter bruksareal på hovedplanet.
Gebyrer Andre kategorier bygg Byggesak 2022
Byggesaksgebyr betales etter bruksareal på hovedplanet. pr m2 Minimumspris
0 m2 - 200 m2 kr 115 kr 6 090
201 m2 - 400 m m2 kr 100 kr 23 000
401 m2 - 600 m2 kr 86 kr 40 000
601 m2 - kr 72 kr 51 600

For hvert plan/hver etasje over og under hovedplanet betales et tillegg på 50 % av byggesaksgebyr for hovedplanet.

Enklere type bygg

For enklere typer bygg som lagerbygg, arbeidsbrakke, trelastopplag m.m. betales byggesaksgebyr etter bruksareal på hovedplanet:
Gebyrer Enklere typer bygg Byggesak 2022
Byggesaksgebyr betales etter bruksareal på hovedplanet. pr m2 Minimumspris
0 m2 - 200 m2 kr 34 kr 6 090
201 m2 - 400 m m2 kr 28 kr 6 800
401 m2 - 600 m2 kr 25 kr 11 200
601 m2 - kr 23 kr 15 000

For hvert plan/ hver etasje over og under hovedplanet betales et tillegg på 50 % av byggesaksgebyr for hovedplanet.

Driftsbygninger i landbruket

For driftsbygninger i landbruket, siloer og gjødselkummer betales byggesaksgebyr etter bruksareal på hovedplanet:
Gebyrer Driftsbygninger i landbruket Byggesak 2022
Byggesaksgebyr betales etter bruksareal på hovedplanet. pr m2 Minimumspris
0 m2 - 200 m2 kr 6 090
201 m2 - 400 m m2 kr 24 kr 6 090
401 m2 - 600 m2 kr 20 kr 9 600
601 m2 - 1.000 m2 kr 17 kr 12 000
1.001 m2 - kr 17 000

Andre byggesaksgebyrer

Gebyrer 6-19 Byggesak
Tiltak Gebyr
Særskilte tiltak: For behandling av byggesaker som ikke måles etter bruksareal, f.eks. veranda, forstøtningsmur, innhegning, mindre fasadeendring, rivning av mindre tiltak, sammenslåing av bruksenheter, bygningsteknisk installasjon, bruksendring med mindre byggearbeid, mindre terrenginngrep m.m. Kr 6 090
Større bygg- og anleggstiltak: For behandling av søknader som gjelder større bygg- og anleggstiltak over eller i grunnen, for eksempel større terrenginngrep, større kommunaltekniske anlegg, større fasadeendringer, riving av større byggverk, søknadspliktige deler av veganlegg m.m. Kr 26 530
Endring av gitt tillatelse: For behandling av søknader om endring av gitt tillatelse betales et gebyr Kr 6 090
Trinnvis behandling: Ved trinnvis behandling av søknaden kan gebyret deles i 50% ved rammetillatelse og 50% ved igangsettingstillatelse
Opprettelse av grunneiendom: For behandling av søknader med opprettelse av grunneiendom m.m., inkl. opprettelse av grunneiendom for tidligere festegrunn. Gebyr for arbeider etter matrikkelloven kommer i tillegg. Kr 6 090
Opprettelse av punktfeste: For behandling av søknader med opprettelse av nytt punktfeste. Gebyr for arbeider etter matrikkelloven kommer i tillegg. Kr 6 090
Tiltak igangsatt uten tillatelse: For behandling av tiltak som er igangsatt uten tillatelse, og/eller søknader som fremmes etter pålegg fra bygningsmyndighetene, regnes dobbelt gebyr til dekning av kommunens merarbeid.
Tillatelse til seksjonering: For tillatelse til seksjonering/reseksjonering. Gebyr for eventuelle arbeider etter matrikkelloven kommer i tillegg. Kr 12 180
Saksbehandling søknader for tiltak som krever dispensasjon fra plan/ lov/ forskrift uten høring. Gebyret kommer i tillegg til saksbehandlingsgebyr for søknadspliktige tiltak. Kr 4 840
Saksbehandling søknader for tiltak som krever dispensasjon fra plan/ lov/ forskrift med høring. Gebyret kommer i tillegg til saksbehandlingsgebyr for søknadspliktige tiltak. Kr 9 680
For andre tiltak som kommunen finner det nødvendig å sende på høring. Gebyret kommer i tillegg til saksbehandlingsgebyr for søknadspliktige tiltak. Kr 4 840
Frivillige lag og foreninger For frivillige lag og foreninger hvor arbeidet utføres på dugnad kan gebyret reduseres til 25 % av ordinært gebyr.
Saker som ikke kommer til utførelse For alle typer saker som ikke kommer til utførelse gjelder: - Ved tilbaketrekking av søknad før vedtak er fattet betales 25 % av gebyret. - Trekkes saken etter at vedtak er fattet betales 50 % av gebyret. - Der søknad om tillatelse blir avslått betales 50 % av gebyret.
Urimelig gebyr Når spesielle forhold tilsier det kan gebyrsatsene fravikes av bygningsmyndigheten.
Eiendomsforvaltning. Kjøp av tilleggsareal. Gebyrene kommer i tillegg til gebyr for behandling etter gjeldende lovverk. Behandling av forespørsel om kjøp av tilleggsareal til bolig og fritidseiendom som ender med skriftlig tilbud og godkjent fradeling Kr 3 650
Eiendomsforvaltning. Kjøp av tilleggsareal. Gebyrene kommer i tillegg til gebyr for behandling etter gjeldende lovverk. Behandling av forespørsel om kjøp av tilleggsareal til bolig og fritidseiendom som ender med skriftlig tilbud og godkjent fradeling hvor en behandling krever dispensasjonssøknad Kr 4 550
Eiendomsforvaltning. Innløsning av festetomt Kr 1 150
Eiendomsforvaltning. Innløsning av festetomt som krever fradeling og oppmåling Kr 1 850
Eiendomsforvaltning. Forespørsel om festeopplysninger Kr 450
Eiendomsforvaltning. Kopi av festekontrakt, eventuelt andre papirer Kr 250
Gebyrsatsene i regulativet er pr 1. januar 2022. Gebyrene indeksreguleres pr 1. januar hvert år i henhold til kommunens økonomiplan. Alle gebyrer skal betales til Steinkjer kommune etter fakturagrunnlag fra bygningsmyndigheten. Gebyr beregnes etter det regulativ og de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad foreligger. Det beregnes ikke merverdiavgift på gebyrene.