Tilrettelagte boliger

Tilrettelagt bolig er tiltenkt personer som på grunn av alder, funksjonsnedsettelse eller andre årsaker ikke mestrer nåværende bosituasjon og som ønsker eller trenger mer selvstendig boform enn det en institusjonsplass kan tilby. Målet er at beboeren skal kunne ha et mest mulig selvstendig liv i egen, tilrettelagt bolig.

Boform avhenger av den enkeltes funksjonsnivå. Personer med moderat behov for bistand velger ofte å skaffe seg bolig i det ordinære boligmarkedet.

Personer med omfattende behov for bistand kan bosettes i samlokaliserte boliger med bemanning og mulighet for assistanse hele døgnet. Boligene kan ha 8-12 beboere og base for personale. Botilbud og tjenester utformes i nært samarbeid med bruker og pårørende. Etablering i slike botilbud er en omfattende prosess som kan ta flere år.

Boliger til personer med psykiske lidelser

Noen personer kan i perioder av livet ha behov for å bo i en bolig med tjenesteoppfølging for å skape et hjem med trygge rammer. Tjenestene skal bidra til å fremme selvstendighet og styrke evnen til å mestre eget liv og bygger på den enkeltes individuelle behov.

Kommunen har noen slike botilbud, hvor noen er i nærheten av hverandre. Det kan ta lang tid med etablering, da det skal sikres et godt faglig og forsvarlig botilbud, inkludert rekruttering og samarbeid med aktuelle fagmiljøer. Vi er også opptatt av en god prosess med den som har behovet og dens pårørende for å møte behovet så godt som mulig.

Avlastningstilbud

Her finner du mer informasjon om avlastning og hvordan du søker

Slik søker du

Du søker omsorgsbolig ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester

Søk om helse- og omsorgstjenester

Det er ingen søknadsfrist og søknadene behandles fortløpende.
Les mer om saksbehandling, klage og søknadsprosess.
 

Forvaltningskontoret

Telefon- og åpningstid: Kl. 10.00-15.00 alle hverdager
Telefon:  48 99 93 30