Kommuneplan

Kommuneplan består av en samfunnsdel og en arealdel. 

Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for helhetlig planlegging. Den skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for steinkjersamfunnet og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen er det overordnede plandokumentet som skal ligge til grunn for både arealdelen og øvrig planverk i kommunen. 

Kommuneplanens arealdel bestemmer hvordan vi vil bruke og utvikle de ulike områdene i kommunen: Hvor skal det være plass til ulike typer handels- og næringsvirksomhet, og hvor skal det være grøntområder eller boligområder?

Kommuneplanens arealdel i Steinkjer består av

-Kommuneplanens arealdel (KPA) for gamle Steinkjer kommune 

-Kommuneplanens arealdel (KPA) for gamle Verran kommune

Hvorfor har vi en kommuneplan?

Formålet med kommuneplan er å skape langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og arealbruk for kommunens innbyggere, med beskrivelse av konsekvenser for for miljø og samfunn. Planprosessen skal sikre åpenhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter

Se Steinkjers kommuneplans samfunnsdel

Steinkjer kommunes planstrategi

Planstrategi 2020-2024 (PDF, 2 MB) ble vedtatt av kommunestyret 23.10.2020. Her defineres Steinkjer kommunes plansystem og behov for oppdatering av overordna planverk. 

Øverste plannivå er kommuneplan med samfunns- og arealdel. Her fastsettes kommunens overordna målsetninger og strategier for å nå disse. 

Neste plannivå er temaplaner. Disse tar utgangspunkt i hovedmål fra kommuneplanens samfunnsdel, men kan utvikle egne delmål. Temaplaner kan også ha handlingsdel. 

Nederste plannivå er handlingsplaner. Disse tar utgangspunkt i mål og strategier fra kommuneplan og eventuelt temaplan. I handlingsplanen er det tiltak (prissatte) og oppdrag som fastsettes og tildeles til ansvarlig leder/enhet. 

Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse (Helhetlig ROS)

Kommunestyret vedtok 15.02.2023 Helhetlig ROS 2023-2026. 

Se Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2023-2026