Reguleringsplan Sannan B14 boligområde. Vedtatt plan

Kommunestyret vedtok 19.06.2024 Reguleringsplan (detaljregulering) Sannan B14 boligområde. Planområdet ligger i Teglverksvegen like vest for Poppellunden Barnehage på Sannan.

Se saksframlegg med møteprotokoll fra Kommunestyremøtet 19.06.2024.

Området er i dag ubebygd, men ble regulert på midten av 2000-tallet med relativt lav utnyttelse og planlagt med kun rekkehus (maks. 40 boenheter i 2 etasjer). Vedtatt plan tilrettelegger nå for høyere utnyttelse med 70 - 100 boenheter i en mer variert boligmasse. Parkeringsdekningen er redusert og planlegges gjennomført som overflateparkering (carporter) i øst og i parkeringskjellere under leilighetsbyggene i vest mot Henningvegen. Det tilrettelegges for fortau langs hele Teglverksvegen samt uteoppholdsarealer med lekeplasser og grøntarealer mellom bebyggelsen.

Vedtaket blir annonsert i Trønder-Avisa 11.07.2024 (kunngjøringsdato). Berørte parter er tilskrevet.

Planforslaget er oppdatert iht. vedtaket i Kommunestyret og er lagret i kommunens planregister for reguleringsplan Sannan B14 boligområde.

Klagerett på planvedtak

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 12-12, og kan iht. plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI, påklages til Statsforvalteren. Evt. klage skal fremsettes skriftlig for hovedutvalg plan, næring og miljø innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Evt. krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2 / 15-3 må fremmes for kommunen innen 3 år fra kunngjøringsdato.