Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF

Kommunalt foretak eid av Steinkjer kommune som forvalter store deler av kommunens skogeiendommer og naturressurser. Vi jobber for å utvikle næringsvirksomheten gjennom skogbruk, jakt, fiske og øvrige fritidstilbud.

Kommuneskogen forvalter:

 • 220.000 daa skog og fjell
 • 80.000 daa produktiv skog
 • Arbeidsplasser og næringsvirksomhet
 • Utleiehytter og hyttetomter
 • Småvilt - og storviltjakt
 • Over 50 fiskevann
 • Merkede og tilrettelagte turstier og utfartspunkter.

Opplevelser og tilrettelagte aktiviteter:

 • Gratis fiske med stang og håndsnøre
 • Rimelige garnfiskekort
 • Små- og storviltjakt
 • Kano og båtutleie
 • Utleiehytter ved vei og langs til fjells
 • Handikaptilrettelagt hytte og fiskeplasser
 • Kulturminner
 • Vandring langs merkede og tilrettelagte stier
 • Oppkjørte skiløyper
 • Norges geografiske Midtpunkt
 • Stillhet, ro og naturopplevelse

Vedtekter 

Vedtekter for Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF

Styret 2019-2023

Steinkjer komunestyre har oppnevnt nytt styre for 2019-2023
som består av:
- Jon Erik Finstad               leder
- Ragnhild Kvalø                 nestleder
- Lisa Salin Brøndbo          styremedlem
- Vedbjørn Gorseth             styremedlem
- Morten Resve                    styremedlem
- Trygve Wekre                    ansatterepresentant

Årsberetning 2021

Sertifisert Økoturismebedrift


Steinkjer kommuneskoger-Ogndalsbruket KF er en godkjent Økoturisme-bedrift. Økoturisme er et alternativ til kommesiell masseturisme og vektlegger turistens økologiske, sosiale og kulturelle ansvar. Dette vil si at vi i Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF skal tilby naturbaserte opplevelser, bidra aktivt til natur- og kutlurvern, ta hensyn til lokal kultur, gi noe tilbake til lokalsamfunnet, formidle miljøbevissthet og følge miljøprinsipper i driften av vår virksomhet.

Sertifiseringen berører den delen av virksomheten som går på reiseliv, det vil si utleie av hytter, båter, kanoer og turisme.

For Steinkjer kommuneskoger er det naturlig å kjøpe klimakvoter.
Klimakvotene er kjøpt hos: www.klif.no