Solcelle- og vindmølleanlegg

I forbindelse med fritidsbebyggelse på Steinkjer kommuneskoger-Ogndalsbruket KF sin grunn gis det ikke tillatelse for frittstående solcelleanlegg oppført på rampe eller i mast.

Det tillates ikke å sette opp frittstående vindmøller i Steinkjer kommuneskogers del av Blåfjella - Skjækerfjella Nasjonalpark eller Landskapsvernområde

I områder utenfor nasjonalpark og landskapsvernområde, der det ikke er gode nok forhold for solcellepaneler på hytta, kan det åpnes for mindre frittstående vindmøller. Disse anleggene er søknadspliktige etter plan og bygningsloven, grunneier skal godkjenne størrelse, form, farge og plassering

Behov for regulering

Som tiden går dukker det stadig opp nye ting og elementer som det er nødvendig å ta standpunkt til.
Det er en løpende utvikling mht. hvordan nye behov/ønsker kan løses ved bruk av tilgjengelig teknologi og utstyr. Dette gjelder også for dagens fritidsbebyggelse, hvor behovet for mere komfort er økende. Vi ser at det søkes nye løsninger som kan påføre hytteområder et annet preg enn det vi har sett før. Dette er en naturlig utvikling og vil alltid medføre et behov for en gjennomgang av regelverk.

Vi har nå fokus på solcelleanlegg og vindmøller installert i frittstående ramper som gir muligheten for å drifte et større strømbruk på hytta.

Installasjon av frittstående solcelleramper gir mulighet for store flater med solcellepaneler og som kan produsere mye strøm til batteribankene. Hytter som ikke har innlagt strøm kan på denne måten skaffe seg nødvendig kraft omtrent etter det forbruket enn selv ønsker (alt etter dimensjonering).
Vindmøller vil også kunne ha denne funksjonen (alt etter dimensjonering), ofte er en kombinasjon av solcelle og vindmølle gunstig for å kunne utnytte værforholda. Ikke alle har mulighet for å legge inn strøm slik det er i dag og ser derfor etter andre muligheter for å løse utfordringen, vindmøller og solcelle er et alternativ for å løse dette behovet.

Synlighet

Solcellepaneler har tidligere bestått av panel festet på hytta (vegg eller tak) og kommunen har således ikke krevd søknad etter plan og bygningslov. Denne løsningen har liten påvirkning på omgivelser og uttrykket utad.

Kommuneskogen har mange private hytter innenfor Skjækra landskapsvernområde og noe i nasjonalparken, her er det nasjonalparkens forvaltningsplaner som vil være førende med tanke på hva som kan settes opp, utover det vil grunneier kunne sette egne begrensninger. Nasjonalparken håndterer for tiden denne problemstillingen og vil i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen komme med føringer om hva som blir tillatt.

Frittstående solcelleanlegg og vindmøller blir lett synlig pga høyde og størrelse (samlet arealet av solcellepaneler) som må stå åpent/fritt for å få best ønsket virkning. Det ligger stor grad av refleks og blikkfang i disse anleggene og som naturlig nok vil påvirke uttrykket.
I fjellterrenget vil anleggene i større grad enn i lavereliggende skogområder påvirke landskapsutrykket da åpent terreng og lavere skog gir mye større synbarhet.

Kommuneskogen ønsker ikke å imøtekomme installasjoner som forringer estetikk, fjellpreg og naturopplevelser på eiendommen og spesielt ikke i vernede områder.

Vindmøller for enkelthytter kan være et alternativ til solenergi alene, men også i kombinasjon med solcelle. Synbarheten på et slikt anlegg kan være mindre i forhold til solcellepaneler, gitt en god plassering og dimensjonering.

Det er mange brukergrupper av utmarka som det også skal tas hensyn til.
Vår målsettning er å ivareta naturbildet så godt som mulig og ser det derfor som nødvendig å regulere dette.