Skogbruk - Drivkraften i vårt virke

Det ville ikke vært noe Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF hvis det ikke var for skogbruket. Helt siden skogen ble kjøpt opp av datidens Ogndal kommune i 1902, har skogbruket vært drivkraften i vår virksomhet.

I dag driver vi en langsiktig og samfunnsbevisst forvaltning av skogressursene med målsetting om optimal produksjon av skogsvirke og vilt. Samtidig jobber vi for å ivareta variasjon og mangfold gjennom et natur- og rekreasjonsvennlig skogbruk.

Totalarealet på vår eiendom er 218.000 dekar. Av dette er 84.162 dekar produktiv skog.
 

Stående kubikkmasse består hovedsaklig av gran (250.000 m3), furu (72.000 m3) og løvtre (12.000 m3). Pr. i dag avvirkes ca. 2000 m3 årlig uten bark.

I  2013 ble Steinkjer kommuneskoger Ogndalbruket KFs skoger taksert på nytt.

Sertifisering


Vår skogbruksaktivitet styres av Levende skogstandarder og som blir ivaretatt igjennom vårt medlemskap i ALLSKOG.

ALLSKOG er sertifisert for både Kvalitet (ISO 9001) og Miljø (14001). Sertifiseringen er en systemsertifisering og innebærer et systematisk arbeid for forbedring av både kvalitets- og miljøprestasjon.

Miljøsertifiseringen bygger på en nasjonal skogbehandlingsstandard (Norsk PEFC Skogstandard) som avveier hensyn til sosiale, økonomiske og miljømessige/økologiske interesser.
I standarden er det retningslinjer for hvordan de praktiske tiltakene i skogen skal gjennomføres for å ivareta biologisk viktige områder og friluftslivsinteresser, men også sikre produksjon av kvalitetsmessig god skog som råstoff for videreforedling.
Ferdigprodukter (f.eks papir og trelast) produsert av sertifisert råstoff kan merkes med PEFC-logo.
Sertifiseringen sikrer adgang til markedene.

Tall og fakta

Steinkjer kommuneskoger-Ogndalsbruket KF
Totalareal: 218.000 daa
Produktiv skog: 84.162 daa.
Hvorav:
71800 daa ligger i arealklasse 1 ( høy aktitivitet skogbruk )
 6000 daa ligger i arealklasse 2 ( kulturskogbruk med hensyn til spes.
tungtveiende andre formål )
 6400 daa ligger i arealklasse 3 ( som er vernet for inngrep og er prioritert til andre
funksjoner enn trevirkesproduksjon )
Hogstklassefordeling: 77800 daa i arealklasse 1 og 2 (alla tall er avrundet )
1 0,5 % 300 daa
2 46,5 % 36200 daa
3 31 % 24100 daa
4 4 % 3200 daa
5 18 % 14000 daa
Bonitetsfordeling: 77800 daa.
Høg bonitet ( 17 og bedre) 5 %
Middels bonitet ( 14 og 11 ) 57 %
Lav bonitet ( 8 og lavere) 38 %

Total stående kubikkmasse u.b.:
Gran 250.000 m3
Furu 72.000 m3
Lauv 12.000 m3
Tilvekst total 13.000 m3 u.b.
Tilvekst pr. daa 0,17 m3 u.b.
Tilvekstprosent 5,4 %
Produksjonsevne totalt 23.000 m3 u. b. pr år
Avvirkning i dag : 2000 m3 u.b.