Landskapsvernområde

Skjækra - et område verdt å verne
Skjækra landskapsvernområde ligger delvis på Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF sin grunn. 

Landskapsvern er en mild verneform som omfatter områder med en egenart og/eller vakkert natur- og kulturlandskap. Det er ikke tillatt med tiltak som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter, men det er hytter i området og motorferdselstransport er tillatt etter motorferdselslov og kommunale lovverk.

Verneforskriften


Skjækra landskapsvernområde ble opprett i 2004, er 96 km2 stort, og ligger vest for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og nordvest for Skjækervatnet i kommunene Steinkjer og Snåsa. Formålet med landskapsvernområdet er å ivareta og sikre naturlandskapet i Skjækra, den sårbare fjellskogen og den særegne kalkrike og varmekrevende vegetasjonen i den sørvendte lia mot fjellet Grønlihø. Forvaltningen av området skal bidra til å ivareta naturgrunnlaget for samisk kultur og næringsutnyttelse i Skjækerfjell reinbeitedistrikt.


Kultur og natur


Fjellskogen i Skjækra landskapsvernområde er sårbar og gir mat og ly til en rekke arter. Rikt beite, med vilt, virke, sopp og bær har hatt stor betydning for reinmelkhusholdningen (1400-1900 tallet) i Skjækra og naturalhusholdningen i Ogndal.

Landskapsvernområdet ligger mellom sentrale vinter- og sommerområder i Skjækerfjell reinbeitedistrikt, noe som gjør at rein kan påtreffes gjennom hele året. Området brukes også til sauebeite, skogsdrift, hytte- og fritidsområde, jakt, fiske, sopp og bærsanking.
 

Særegen vegetasjon i Grønlihø


Den kalkkrevende og varmekjære vegetasjonen på sørhellingen av fjellet Grønlihø, gjør området spesielt verneverdig. Den sørlige delen av åsen, også kalt for Apoteket, består av en særegen og frodig vegetasjon med flere rødlistearter som er verdt å merke seg. Her finnes både fjellplanter, kalkkrevende planter og sørlige, varmekjære planter som alle trives på grunn av høy varmestråling og glimmerskifer i rasmarka.

Rødsildre i blomst - Klikk for stort bildeRødsildre i blomst

Flere vakre og duftende orkideer er å finne her og den mineralrike skredjorda er gunstig for larveutviklingen til flere insekter. Tidlig om våren kan et rosa teppe av rødsildre dekke deler av sørhellinga og er synlig på lang avstand.

I den almedominerte delen av sørhellinga finnes det blant annet kantkonvall, tysbast, storklokke, engmarihand, brudespore og fjellhvitkurle. I den grandominerte delen er det mulig å se rødlisteartene svartsonekjuke og skorpelaven gråsotbeger.
 

Opplevelser og friluftsliv


Norges geografiske Midtpunkt er lokalisert i Skjækra landskapsvernområde. Midtpunktet er markert med en steinvarde og det går grus- og svillelagt sti i 10 km helt fram fra Krokbekken, øst for Lustadvatnet.
Det er sittebenker og bålplasser på leia inn og 500 m. før Midtpunktet har vi satt opp en gapahuk med nydelig utsikt utover fjellheimen. Herfra er det bare 2,5 km i luftlinje til
Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark.

Allmennheten kan ferdes fritt i Skjækra landskapsvernområde hele året, men vi oppfordrer til hensynsfull atferd overfor plante- og dyreliv. Tørrfuru er fredet, men det er tillatt å bruke annen kvist og trevirke til båltenning. Alle kan plukke bær og sopp, ri på hest inn i området, kjøre hundespann, slå opp telt, fiske og jakte. Motorisert ferdsel skjer hovedsaklig på vinterføre med godkjent leiekjører.

Husk båndtvang i perioden 01.04.-20.08.

Les mer om landskapsvernområdet