Fritak for eiendomsskatt

Landbrukseiendommer og eiendommer eid av stat og kommune er fritatt direkte hjemlet i eiendomsskatteloven. Kommunestyret kan frita eiendommer som oppfyller gitte kriterier

En del eiendommer som tilhører stat og kommune, Den norske kirke og helseforetak samt eiendommer som drives som landbruk/skogbruk er fritatt for eiendomsskatt i medhold av eiendomsskattelovens § 5. Med hensyn til landbruks- og skogbrukseiendommer, gjelder ikke fritaket for våningshus med tomt (1 mål). 

I tillegg har kommunestyret valgt å frita noen eiendommer etter eiendomsskattelovens § 7:

 • Fylkeskommunale skoler
 • Samfunnshus/grendehus
 • Klubbhus/forsamlingshus/anlegg til frivillige lag og foreninger
 • Bedehus
 • Kirkestuer
 • Idrettsanlegg
 • Kulturbygg
 • Toalett som er åpne for allmennheten
 • Hytter som er åpne for allmennheten
 • Fredede bygninger jf. Kulturminneloven m.v.
 • Bygninger tilhørende museum og historielag

Det er hjemmelshaver som må søke om fritak etter § 7 dersom man mener eiendommen oppfyller disse kriteriene. Steinkjer kommune har tidligere på eget initiativ også gitt fritak etter § 7 for eiendommer som åpenbart faller innenfor kriteriene, men det gjøres oppmerksom på at ikke alle fritaksberettigede eiendommer har blitt fanget opp av dette.

Søknad om fritak må inneholde

 • Begrunnelse på hvorfor eiendommen er berettiget til fritak etter § 7
 • Kopi av vedtekter/regnskap eller annet som viser at stiftelsen/institusjonen er ikke-kommersiell

Søknad sendes til:
Steinkjer kommune
Postboks 2530
7729 Steinkjer