Motorferdsel i utmark og vassdrag

Motorferdsel i utmark kan ha stor nytteverdi. Samtidig kan det gi skade på terreng og forstyrre fugle- og dyreliv. Det kan også føre til konflikt med folk som driver friluftsliv og som setter pris på opplevelsen av fred og ro i naturen.

Derfor har vi et regelverk som regulerer motorferdselen i utmark og vassdrag, og slik bidrar til å verne om naturmiljøet, sikre friluftsliv og rekreasjonsverdier og minimere ulemper fra motorisert ferdsel.

Les mer om reglene for motorferdsel i utmark på miljødirektoratets nettsider. 

Kommunens rolle

Motorferdsel i utmark og vassdrag er ikke tillatt med mindre annet følger av motorferdselloven eller med hjemmel i denne loven. Kommunen har plikt til å behandle søknader om dispensasjon fra det generelle forbudet mot motorferdsel i utmark og vassdrag, og veilede søkere i regelverket.

Hvordan søker jeg?

Søknad om dispensasjon for kjøring i utmark kan gjøres digitalt.

Søk om motorferdsel i utmark og vassdrag

Dersom du ikke kan søke digitalt, kan du søke på e-post til  postmottak@steinkjer.kommune.no.

Du kan også sende søknad per post til Steinkjer kommune, postboks 2530, 7729 Steinkjer.

Følgende informasjon må være med i søknaden:

 • Navn, adresse og telefonnummer på søker
 • Hvilket kjøretøy du ønsker å benytte
 • Hvor du skal kjøre fra og til 
 • Kart over kjørerute
 • Adresse på hytte eller gnr./bnr./fnr.
 • Hensikten med kjøringen
 • Dersom du er bevegelseshemmet, må legeattest være med. Du må bruke et eget skjema for legeattest. Det kan ikke sendes som vedlegg til mail, men må sendes per post. Søker du digitalt, legger du ved legeattesten digitalt.
  Legeattest for å søke om motorferdsel i utmark og vassdrag (PDF, 92 kB)
 • Antall turer
 • Ettårig eller flerårig tillatelse

Ta kontakt med saksbehandler dersom du har spørsmål. 

Kontaktperson

Linn Aasnes
naturforvalter
telefon: 99 09 94 39
e-post: linn.aasnes@steinkjer.kommune.no