Midler fra Steinkjer kommunes fond til fisk, vilt og friluftsliv i tidligere Verran kommune

Søknadsfrist 01.07. og 01.11 hvert år

Ørret - Klikk for stort bilde

Fondets midler skal nyttes til fremme av fiske- og viltstell og for tilrettelegging for friluftsliv i gamle Verran kommune, unntatt de delene som er overført til Indre Fosen. Dette innebærer investeringer i anlegg knyttet til fisk eller vilt, fiske og viltstell, tiltak som bidrar til god organisering av fellesrettigheter knyttet til fiske og viltressurser, investeringer i anlegg knyttet til friluftsliv, informasjonstiltak omkring fiske, vilt og friluftsmuligheter. Det gis tilskudd til både vedlikehold, oppgradering og nyetablering i fysiske anlegg og informasjonstiltak.

En søknad må inneholde en beskrivelse av tiltaket, kostnadsoverslag, finansieringsplan. Dette inkluderer også egeninnsats. Søknaden skal også beskrive den forventede effekten i forhold til fondets formål. Tiltak som omfatter friluftsliv må være universelt utformet.

Det kan ikke gis tilskudd til samme søker for samme tiltak flere ganger. Det kan ikke gi tilskudd til tiltaket dersom andre kommunale tilskuddsordninger har gitt tilskudd. Samlet offentlig finansiering skal ikke overstige 50% av godkjent kostnadsoverslag. 

Søknadene vil bli behandlet etter søknadsfristen i hovedutvalg næring, plan og miljø.

Vedtekter for kommunens fond til fisk/vilt/friluftsliv i tidligere Verran kommune (PDF, 121 kB).