Regler for salg og skjenking

Alle som har fått en bevilling er ansvarlig for å sette seg inn i og følge regelverket. 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2023

Planen omtaler Steinkjer kommunes alkoholpolitikk og retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger i Steinkjer kommune, se kapittel 4.  Steinkjer skal ha et trygt, attraktivt og inkluderende by- og uteliv. Salg og skjenking av alkohol skal skje på like konkurransevilkår og med seriøse næringsdrivende. Planen ble vedtatt av kommunestyret 30.04.2020, og oppdateres hvert fjerde år.
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2023 (PDF, 2 MB)

Alkoholloven

Formålet med loven er i størst mulig utstrekning å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Loven skal også fremme næringspolitiske formål, som forutsigbarhet, lojal konkurranse, samt å bekjempe kriminalitetsutviklingen i deler av bransjen.
Les alkoholloven her

Alkoholforskriften

Alkoholforskriften er gitt i medhold av alkoholloven. Forskriften inneholder regler om utøvelsen av salgs- eller skjenkebevillingen, og regler for tildeling av prikker og inndragning av bevilling ved brudd på alkoholloven.
Les alkoholforskriften her

Serveringsloven

Formålet med loven er å sikre forsvarlig drift av serveringssteder. Loven skal, gjennom å ivareta serveringsnæringens, de ansattes og samfunnets behov for klare og forutsigbare rammebetingelser, bidra til å gi kommunene et mer anvendelig og praktiserbart verktøy for å bekjempe kriminalitetsutviklingen i enkelte deler av serveringsbransjen samt motvirke illojal konkurranse.
Les serveringsloven her

Bokføringsforskriften

Forskriften skal sikre god dokumentasjon av all omsetning i serveringsvirksomheter i restaurantbransjen, og bidra til at all omsetning og uttak bokføres, beskattes og avgifts beregnes korrekt.
Les bokføringsforskriften her

Kontroll av salg- og skjenkesteder

Kommunen fører en lovbestemt kontroll med at bevillingshaver følger alkoholloven og vilkårene for bevillingen. Steinkjer har avtale med  Avarn Security som kommunens skjenkekontroll. De fører også tilsyn etter tobakkskadeloven.

Følgende forhold er særlig sentrale ved utøvelsen av kontrollen

  • salg/skjenking av alkoholholdig drikk til mindreårige personer
  • salg/skjenking til personer som er åpenbart beruset
  • overholdelse av salgs-/skjenketider
  • bevillingshaveres internkontrollsystem

Internkontroll etter alkoholloven

Alle salgs- og skjenkesteder skal ha rutiner for internkontroll. Dette handler om å kontrollere og dokumentere at bestemmelsene i lovverket blir overholdt på en systematisk måte.
Internkontroll etter alkoholloven - for salgs- og skjenkesteder

Ta gjerne kontakt med kommunen eller vår skjenkekontrollør for veiledning om alkohollovens bestemmelser.

Prikkdeling

Hvis vi etter en kontroll konkluderer med brudd på alkoholloven, er kommunen forpliktet til å tildele prikker. Hvis et salgs- eller skjenkested i løpet av to år får tolv prikker, er kommunen forpliktet til å inndra salgs- eller skjenkebevillingen i en uke. Når bevillingen er inndratt, kan ikke stedet selge eller skjenke alkohol.
Prikktildelingssystemet

Klage

Formannskapet fatter vedtak om prikktildeling.

Hvis det fattes vedtak, kan dette påklages etter forvaltningslovens regler. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen. Der klageretten ikke benyttes, kan tildelingen av prikker likevel påklages i forbindelse med klage på senere vedtak om inndragning hvor tildelingen av prikker inngår som grunnlag.