Eierskifte og drift i overgangsperiode

Hvis dere har overtatt et serverings- eller skjenkested eller en dagligvarebutikk som selger øl, kan dere drive videre på tidligere eiers bevilling mens søknaden om ny bevilling behandles. Dette gjelder kun i en overgangsperiode på tre måneder og bare hvis bestemte vilkår er oppfylt.

Tidligere eiers begrensinger og vilkår gjelder også for ny eier i denne overgangsperioden. 

Ved virksomhetsoverdragelse må ny eier søke om ny salgsbevilling eller skjenke/serveringsbevilling. Bakgrunnen for denne søknadsplikten er at kommunen skal ha mulighet til å foreta en ny alkoholpolitisk vurdering av bevillingsspørsmålet samt en vurdering av bevillingssøker og andre sentrale personer i virksomheten.

Alkoholholdig drikk som inngår i varebeholdningen, kan overdras sammen med virksomheten.

For å kunne drive på tidligere eiers bevilling må disse vilkår være oppfylt;

  • Bevillingsmyndigheten i kommunen må varsles, det må søkes om ny bevilling uten ugrunnet opphold, senest innen 30 dager etter overdragelsen. Kontraktsrettens regler og prinsipper avgjør hva som skal regnes som overdragelsestidspunktet.
  • Det må foreligge et rettslig suksesjonsforhold mellom tidligere og nåværende eier. En overtagelse av leieforhold til lokaler der en en bevilling har vært utøvd er ikke tilstrekkelig.

Søknadsskjema for salg-, skjenke- og serveringsbevilling 

Logg inn med BankID - kryss av for ny bevilling etter eierskifte

Vedlegg som må følge søknad om eierskifte

  • Bekreftelse på bestått etablererprøve for daglig leder på stedet (gjelder ved skjenking- og serveringsbevilling)
  • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder på stedet(gjelder ved salg og skjenking)
  • Kjøpekontrakt eller annen dokumentasjon på overdragelse som viser når avtale om virksomhetsoverdragelse ble inngått og når overdragelsen faktisk skjedde
  • Plantegning på arealet inne og evt. ute 

Hva regnes som et eierskifte?

Eksempler på hva som regnes som et eierskifte:

  • Kjøps- eller salgssituasjon mellom to avtaleparter
  • Vesentlige endringer i eierandeler i selskapet som innehar bevillingen
  • Skifte mellom selskaper i samme konsern
  • Skifte av selskapsform (selv om eierinteressene helt eller delvis er de samme som før)

Hvor lang tid tar det?

Når søknaden er mottatt, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene.

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra dere har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Hvis søknaden ikke er endelig behandlet innen tre måneder, kan kommunen utvide overgangsperioden fra tre til fire måneder.

Formannskapet fatter vedtak om tildeling eller avslag på søknader om skjenke og salgsbevillinger.

Dersom ny eiers søknad blir avslått, opphører adgangen til å drive på tidligere eiers bevilling når avslag foreligger.

Hvordan klage?

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok svaret. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen.

Konkurs

Bevillingen faller bort ved konkurs jf. alkoholloven § 1-10 (lovdata.no). Skjæringstidspunktet for bortfall er konkursåpning. Frem til endelig avslutning av bobehandlingen kan konkursboet selge alkoholholdig drikk i varebeholdningen til en bevillingshaver etter alkoholloven.

Overdragelse før konkursåpning

Dersom en bevilling blir overdratt før konkursåpning, kan det drives på tidligere eiers bevilling forutsatt at ny eier søker innen 30 dager og at det foreligger en overdragelse av bevillingen mellom gammel og ny eier.

Dersom overdragelsen skjer etter konkursåpning, har bevillingen falt bort. I en slik situasjon foreligger det ingen bevilling som ny eier kan drive videre på. Ny eier har dermed ikke adgang til å drive på tidligere eiers bevilling. Ny eier må få sin egen søknad om skjenkebevilling innvilget før skjenking av alkoholholdig drikk kan skje.

Bevillingshavers død

Bevillingen faller bort ved bevillingshavers død. Dersom bevillingshaver er en fysisk person eller et enkeltpersonforetak, bortfaller bevillingen dersom vedkommende dør; en bevilling kan ikke arves.

Dødsboet kan fortsette virksomheten på den gamle bevillingen i tre måneder etter dødsfallet. Det er en forutsetning for fortsatt drift at bevillingsmyndigheten blir varslet om dette.

I overgangsperioden kan dødsboet også overdra varebeholdningen av alkoholholdig drikk. Overdragelsen må skje til en virksomhet som har bevilling etter alkoholloven eller til en grossist.