Tilskuddsordninger i skogbruket

Tilskuddssatser finner du i retningslinjene for næring- og miljøtilskudd i skogbruket 2023 (PDF, 194 kB).

*Det må foreligge en signert timeliste på ungskogpleie utført ved eget arbeid som dokumentasjon på kostnaden.

*Tilskudd til grøfterensk, bekkerensk og suppleringsgrøfting skal forhåndsgodkjennes av kommunen. Dette for å sikre at tiltaket blir utført på en faglig god måte og at det utføres i henhold til forskrift om bærekraftig skogbruk.

Søknadsfrist: 1. desember 2023.

Tilskudd til skogkultur

Gjelder tilskudd til ulike skogkulturtiltak (eks. foryngelse, ungskogpleie, grøfting osv.)
Søk tilskudd til skogkultur
 

Tilskudd til tettere skogplanting som klimatiltak

Gjelder tilskudd til nyplanting, planting etter markberedning og suppleringsplanting, etter hogst.
Søk tilskudd til tettere skogplanting som klimatiltak
 

Tilskudd til gjødsling av skog som klimatiltak

Gjelder tilskudd til kalkholdig gjødsling av skog som klimatiltak.
Søk tilskudd til gjødsling av skog som klimatiltak
 

Tilskudd til miljøtiltak i skog

Gjelder tilskudd til tiltak som ivaretar og videreutvikler miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog.
Søk tilskudd til miljøtiltak i skog
 

Tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer

Til utarbeiding av skogbruksplaner og ressursoversikter, og registrering av skog- og miljøinformasjon i denne forbindelse.
Søk tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer
 

Tilskudd til veibygging i skog

Gjelder tilskudd til tiltak for nybygging av skogsveier, eller ombygging av eksisterende skogsveier.
Søk tilskudd til veibygging i skog
 

Tilskudd til skogsdrift med taubane, hest og andre driftsmetoder

Gjelder tilskudd til tiltak for utdrift av skogsvirke med taubane, hest og andre driftsmetoder. Andre driftsmetoder kan være lang kjøring og manuell felling inn mot hogstmaskin.
Søk tilskudd til skogsdrift med taubane, hest og andre driftsmetoder
 

Steinkjer kommune samarbeider med kommunene i Nidaros skogforum og Innherred skognettverk om tilskudd til veg og drift.

Her finner du retningslinjer for veg- og driftstilskudd. (PDF, 282 kB)

 

Søknadsfrist for veg- og driftstilskudd er 1.oktober og 1.mars.