Nybygging og ombygging av landbruksveger

Bygging av nye og ombygging av gamle landbruksveger må godkjennes av kommunen.

Hvem kan søke?

Eiere av landbrukseiendommer som ønsker å bygge ny eller forbedre en gammel jordbruks- eller skogsveg. 

Slik søker du 

Du søker om godkjenning av landbruksvei gjennom Landbruksdirektoratet. Det er kommunen som godkjenner søknad om bygging av landbruksvei.

Søk om godkjenning av landbruksvei

Dette skal søknaden inneholde

  • Generelt om vegtiltaket
  • Hensyn til miljøverdier og andre interesser 
  • Kart i målestokk 1:5000, 1:10 000 og 1:100 000

Hvilke tiltak er søknadspliktige?

  • Skogbruk
  • Utmark
  • Jordbruk
  • Setervirksomhet
  • Gårdsturisme
  • Kraftverk

Hvilke tiltak er ikke søknadspliktige?

Oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på eiendommen og enkle avkjørsler fra godkjente landbruksveier er ikke søknadspliktig.

Kan jeg søke om tilskudd?

Det er mulig å søke om tilskudd til skogsveiene i landbruket. 

Søk om tilskudd til vegbygging

Nidaros skogforum og Innherred skognettverk

Steinkjer kommune samarbeider med kommunene i Nidaros skogforum og Innherred skognettverk om tilskudd til vegbygging for landbruksformål.

Søknadsfrist for veg- og driftstilskudd er 1.oktober og 1.mars

Du finner retningslinjer for tilskudd til vegbygging for landbruksformål her. (PDF, 282 kB)