Kultur- og idrettstilskudd

Skal du arrangere et kultur- eller idrettsarrangement, kan du søke om tilskudd fra kommunen. Tilskuddsordningen skal bidra til bredde innen kultur og idrett for kommunens innbyggere. 

Hvem kan søke?

Lag, foreninger, frivillige organisasjoner og enkeltpersoner som har hoveddelen av sin virksomhet i Steinkjer kommune kan søke. Det gis tilskudd til enkeltarrangement/tiltak og ikke til drift. De lag/organisasjoner som gis driftsstøtte, har faste avtaler om dette, og skal ikke søke kulturtilskudd.

Offentlige (kommunale, fylkeskommunale og statlige) instanser kan ikke søke om støtte. 

Hva kan jeg søke støtte til?

Du kan søke støtte til kultur- og idrettsarrangement som er åpne og tilgjengelige for alle og som avholdes i Steinkjer kommune.

Slik søker du

Du kan søke om støtte ved å fylle ut skjemaet under. 

  • Søkere skal legge fram budsjett med inntekt og kostnadsoversikt for aktiviteten. 
  • Søkere som har fått støtte fra kommunen tidligere år, skal legge fram regnskap for denne aktiviteten i søknaden.
  • For søkere som oppgir flere finansieringskilder, vil eventuelle tilskudd bevilges med forbehold om positivt svar fra de andre finansieringskilder.
  • Nasjonale/internasjonale og større regionale aktiviteter som markerer kommunen på en god måte og har stor tilstrømning av deltakere, utløser større tilskudd fremfor lokale arrangement

Søk om kultur- og idrettstilskudd

Søknadsfrist

Alle søknader for 2024 har felles søknadsfrist 1. mai. 
Søknadene vil bli behandlet i hovedutvalg for oppvekst og kultur 12. juni.

Hvordan behandles søknadene?

Alle søknader behandles likt. Søknader som ikke fyller kriteriene eller mangler nødvendige opplysninger gis avslag. 

Rapport etter gjennomført arrangement

Tilskudd utbetales etterskuddsvis etter at kort gjennomføringsrapport med regnskap er sendt inn.

Vilkår, betingelser og begrensninger

  • Alle aktiviteter skal tilstrebe å holde seg innenfor reglement for universell utforming. 
  • Arrangementer som mottar støtte skal akseptere godkjent ledsagerbevis

Tilskuddsramme sett i forhold til aktivitetens størrelse

Tilskuddsramme - kulturtilskudd
Antall deltakere Lokale/regionale tilskuddsbeløp Nasjonale/internasjonale tilskuddsbeløp
0 - 200 Inntil kr. 6 000 Inntil kr. 12 000
200 - 500 Inntil kr. 14 000 Inntil kr. 29 000
500 - 1000 Inntil kr. 29 000 Inntil kr. 50 000
1000 + Inntil kr. 50 000 Inntil kr. 50 000

Klageadgang

Behandlingen vil ende i et enkeltvedtak, og kan derfor påklages i henhold til forvaltningsloven.