Legater

Steinkjer kommune forvalter flere legater.

Legater med søknadsfrist 14.04.2023

Legatet til undervisningsformål 

Avkastningen av kapitalen tildeles hvert år. 
Legatet skal yte støtte til opplæring og utdanning. Personer i studiesituasjon eller opplæring og som har heimstavn i eller er vokst opp i Steinkjer kommune, og som uforskyldt er kommet i en særlig vanskelig livssituasjon kan søke legatet om økonomisk støtte.
Videre kan virksomheter som driver opplæring eller undervisning søke om bidrag til ekstraordinære, kunnskapsfremmende tiltak.

Legatet til helse- og sosialformål 

Avkastningen av kapitalen tildeles hvert år. 
Legatet skal yte økonomisk støtte til offentlige og private institusjoner og lignende i Steinkjer kommune som driver virksomhet innen helse- og sosialsektoren.

Kravet er at institusjonene har iverksatt eller planlegger iverksettelse av tiltak som i betydelig grad vil bedre livsvilkårene for særlige vanskeligstilte enkeltpersoner eller grupper av mennesker. I særlige tilfeller kan enkeltpersoner ytes støtte.

Karen Vallem Aksnes legat 

Avkastningen av kapitalen tildeles hvert år. 
Tildeling av midler vedtas av hovedutvalget for helse og omsorg.
Midlene skal fortrinnsvis nyttes til et rehabiliteringssenter for narkotikaskadd barn og ungdom i Steinkjer. Dersom det ikke blir noe rehabiliteringssenter med det første, skal midlene nyttes til sosialt arbeid blant barn og ungdom i Steinkjer.

Guttorm og Karoline Østvik-Tessems legat 

Guttorm og Karoline Østvik-Tessems legat er et legat med midler testamentert fra ekteparet Guttorm Tessem og Karoline Østvik Tessem i 1915. I henhold til statuttene for legatet, kan det gis økonomisk støtte etter følgende kriterier:

  • Eldre og/eller uføre personer
  • Ungdom under yrkesfaglig utdanning.
  • ​Lag, organisasjoner, institusjoner eller personer som arbeider for eller bidrar til positiv utvikling for bygda eller bygdas innbyggere.

Søkerne må være hjemmehørende i gamle Beitstad kommune.
Kontaktperson: Styreleder i legatet, Randi Holien Bartnes, tlf. 95 15 55 37.
 

Hvordan søker jeg?

Du søker ved bruk av det digitale skjemaet nedenfor.

Søknad om legatmidler 

____________________________________

Legat som kan søkes på høsten 2023

Ragnhild Margrete Øverland Skjemstad legat 

Ovennevnte legat yter stipend til opphold i England for å studere engelsk språk, pedagogikk, skolevesen eller samfunnsforhold. Stipend ytes til personer bosatt i Steinkjer, Inderøy og Stjørdal kommuner.

Barn, barnebarn og barnebarns barn av fettere/kusiner av ovennevnte legater er under ellers like vilkår fortrinnsberettiget uansett hvor i landet de bor. Slikt slektskap må dokumenteres ved godkjente, offentlige attester.

Det kreves dokumentasjon av engelskkunnskaper svarende til eksamen fra 3-årig allmennfaglig linje. Oppholdet bør inngå i en plan for videre utdanning/etterutdanning i de nevnte fag. Stipend kan tildeles samme søker opp til 3 ganger, og skal dekke reise og opphold for ca. 6 til 13 uker. Pengene utdeles 11.11. hvert år (Ragnhilds fødselsdag).

Søknadsskjema blir lagt ut høsten 2023.