Læreplattform for steinkjer kulturskole

I Steinkjer kulturskole lærer vi å øve, fremføre, formidle, sanse, oppleve, reflektere og skape.

Vår visjon

Steinkjer kulturskole er en arena for kulturell glede, utfoldelse og mestring.

Mandat

Steinkjer kulturskole tilbyr opplæring i musikk, dans, teater og visuell kunst.

Pedagogiske plattform

Kulturskolen skal være et sted:

 • der elever og foreldre er trygge og opplever samhold.
 • som gir god personlig voksenkontakt.
 • som verdsetter elevens mangfold og utvikler elevens potensiale.
 • hvor eleven kan oppleve mestring.
 • tilrettelagt for samarbeid og respekt mellom de ulike kulturfagene.

Verdigrunnlag

Eleven skal være i sentrum.

Kulturskolen står for trygghet, respekt, inkludering, tilhørighet, likeverdighet, forståelse, åpenhet, kvalitet, kreativitet, utfoldelse og mestring.

Våre elever

 • er alle barn og ungdom i Steinkjer kommune, med hovedvekt på aldersgruppen ca. 4 - 19 år.
 • får utvikle sine evner til estetiske opplevelser og vurdering
 • er ulike og likeverdige
 • er skapende og nysgjerrige
 • har ulike læringsstrategier og læringsstiler
 • har krav på å behandles med respekt

Våre lærere

 • er godt kvalifiserte og strukturerte pedagoger
 • har allsidig kompetanse: spredning i alder, og erfaring
 • er forbilder som pedagoger og utøvere
 • skaper godt læringmiljø og behandler alle med respekt
 • har kvalitet i undervisning, samarbeid, møte foreldre, lokaler, øvrig utøvende virksomhet

Vårt læringsmiljø

 • bygger på trygghet og trivsel
 • gir individuelt tilpasset undervisning innenfor de rammene kulturskolen disponerer.
 • gir den enkelte elev de beste muligheter til å utvikle sine kunstneriske evner.
 • gir ukentlig undervisning
 • gir elevene tilbud om å delta på ulike opptredener
 • bygger på god foreldrekontakt

Breddetilbud:

Samarbeid med barnehager, grunnskole, SFO, Blås i skolen, Dans i skolen m.fl.

 • Introduksjonskurs, kortkurs, workshop, kulturkarusell, nybegynneropplæring i større grupper
 • Kurs for voksne/dans for eldre, flyktninger, og funksjonshemmede
 • Vårt breddetilbud skjer i samarbeid med eksterne aktører.

Kjernetilbud
 

Grunnleggende og systematisk op- plæring i dans, musikk, visuell kunst og teater. Innholdet i undervisningen skal bidra til å utvikle kreative evner håndverksmessig, kunstnerisk kompetanse og samarbeidsevne.

 • Elever søker aktivt om opplæring ut fra valgt retning og uttrykk.

Fordypningstilbud

Utvidet tid i tilbud til elever som viser særlig interesse og evner i sitt fag innen i ndividuelt arbeid, ensemble, fremvisninger og teori

 • Undervisningen er vesentlig forsterket med hensyn til innhold og omfang i forhold til kjerneprogrammet. Programmet skal kunne kvalifiseres for videre utdanning innen faget.