Samfunnssikkerhet og beredskap

Kriseberedskap

Kommunens kriseledelse

Kommunen har en kriseledelse hvor kommunedirektør er leder. I tillegg består kriseledelsen av kommunalsjefene og fagpersoner med overordnet beredskapsansvar. I tillegg møter også politiet i alvorlige krisehendelser. Andre innkalles ved behov, avhengig av hendelse. Ordfører er kommunens talsperson i disse tilfellene.

Kriseteam

I kommunen er det et eget kriseteam med fagpersonell som har særskilt kompetanse i psykososialt arbeid (POSOM-team). Avhengig av situasjon kan det bli aktuelt å kalle inn andre fagpersoner. 

Teamet kontaktes av legevakta ved akutte kriser og katastrofer. Den enkelte innbygger kan ikke selv kontakte kriseteamet hvis en har ønske om hjelp. 

Beredskapsplaner

Kommunens beredskapsplaner inneholder varslingslister og oversikt over hvilke tiltak som skal gjennomføres for å håndtere uønskede hendelser. Beredskaps- og kriseplaner ligger på kommunens interne systemer, da disse inneholder enkelte opplysninger som ikke bør være alminnelig kjent.

Egenberedskap

Myndighetene anbefaler at hver og en husstand har en viss egenberedskap for mange scenarier.
Se mer om dette på DSB sin nettside.

Tilfluktsrom