Kommunikasjonspolitikk for ansatte og folkevalgte

For ansatte

Som ansatt i Steinkjer kommune forvalter vi lokalsamfunnets felles ressurser. Innbyggerne skal få innblikk i hvordan fellesmidlene blir benyttet, og hvordan vi jobber med disse ressursene for å yte best mulige tjenester.

Ansattes ytringsfrihet

 • Det er en selvfølgelig rettighet for alle ansatte i Steinkjer kommune å kunne kontakte og uttale seg til mediene. Dette gjelder også spørsmål som er omstridt i kommunen. Vær imidlertid oppmerksom på at du overholder lovbestemt taushetsplikt.
 • Når det dreier seg om personlige oppfatninger/ytringer må du gjøre oppmerksom på at du uttaler deg på egne vegne. I slike tilfeller bør heller ikke kommunal stillingstittel, brev eller e-post brukes. (Utdanning/faglig bakgrunn står du fritt i å benytte.)
 • Du skal lojalt gjennomføre kommunale vedtak. Som offentlig ansatt kan du gi beskjed om kritikkverdige forhold eller utilsiktede virkninger før og etter at vedtak er fattet.
 • Som ansatt i Steinkjer kommune kan du selvsagt gi faktaopplysninger om eget arbeidsfelt. Alle ledere kan gi vurderinger på sitt ansvarsområde. Sektorledere, kommunedirektørens ledergruppe og kommunedirektøren kan i tillegg gi vurderinger av hele kommunens virksomhet. 

Varsling om kritikkverdige forhold 

 • Det er både viktig og ønskelig at du som kommunalt ansatt sier ifra om kritikkverdige forhold (f.eks. forhold i strid med lovverk og etiske retningslinjer, fare for pasienters liv og helse).
 • Steinkjer kommune har opprettet rutine for varsling hvis du ikke når frem med dine bekymringer og observasjoner i lederlinje. Disse rutinene er beskrevet i kvalitetssystemet EQS. Melding om varsel går til et varslingssekretariat som følger opp sak etter rutinene.
 • Beskjed om kritikkverdig forhold bør normalt følge lederlinjen, slik at nærmeste leder gjøres kjent med dette først. I tilfeller der dette ikke er hensiktsmessig, tar du kontakt med leder på høyere nivå. Du kan også melde fra om kritikkverdige forhold til tillitsvalgte/verneombud.
 • Hvis intern varsling ikke er hensiktsmessig, eller du ikke når fram via de interne kanalene, har du lov festet rett til å varsle offentlig til tilsynsmyndigheter eller gjennom mediene. Lovverket verner også mot gjengjeldelse fra arbeidsgiver. Steinkjer kommune vil som arbeidsgiver uansett ikke etterforske eller straffe offentlig varsling. 

Møteoffentlighet 

 • Alle møter i folkevalgte organer i Steinkjer kommune er åpne for allmennheten. Bare når lovverket pålegger det, skal møter være lukket.

Dokumentoffentlighet 

 • Alle dokumenter er offentlige. Dokumenter unntas bare offentlighet der det er lovhjemmel for det.
 • Vær også oppmerksom på at e-poster, sms’er og lignende «dokumenter”, som har betydning for saksgangen eller har allmennhetens interesse, blir journalført.
 • I Steinkjer kommune skal vi som hovedregel besvare krav om innsyn samme dag (senest innen tre arbeidsdager). Ved mer omfattende innsynsforespørsler kan fristen for å svare bli noe lengre.
 • Vi praktiserer også en åpen anbudspolitikk. Så snart valg av leverandør er gjort, så skal tilbud og protokoller være åpne for innsyn.

Økonomiregister

Enhetsledere, sektorledere, kommunalsjefer og kommunedirektøren skal registrere sine styreverv og økonomiske interesser (f.eks. verv og godtgjørelser i offentlige/private selskaper, verv i interesse- /frivillige organisasjoner med økonomisk støtte fra kommunen/fylkeskommunen, næringsinteresser – bl.a. aksjer i selskaper og fast eiendom) i det offentlige økonomiregisteret www.styrevervregisteret.no.

Kommunale selskaper

Steinkjer kommunes kommunikasjonspolitikk gjelder også kommunalt eide selskaper der kommunen har avgjørende innflytelse i styret. (Selskaper som hovedsakelig driver sin næring i direkte konkurranse med og på like vilkår som private, kan unntas).

For folkevalgte

For å styrke det kommunale folkestyret, innbyggernes mulighet for deltagelse og kontroll, bør det være størst mulig åpenhet rundt Steinkjer kommune. Innbyggerne er våre oppdragsgivere, og har krav på mest mulig informasjon om hvordan vi løser våre oppgaver. Derfor oppfordres folkevalgte om å følge prinsippene i kommunikasjonspolitikken som er lagt opp for ansatte.

Det innebærer blant annet

 • Alle møter i folkevalgte organer i Steinkjer kommune skal være åpne for allmennheten. Bare når lovverket pålegger det, skal møtene være lukkede. (Avstemming om lukkede møter, skal foregå åpent.)
 • Alle dokumenter er offentlige. Opplysninger unntas bare offentlighet der det er lovhjemmel for det.
 • Alle folkevalgte bør registrere sine styreverv og økonomiske interesser i www.styrevervregisteret.no (det gjelder f.eks. verv og godtgjørelser i offentlige/private selskaper, verv i interesse-/frivillige organisasjoner med økonomisk støtte fra kommunen/fylkeskommunen, næringsinteresser – bl.a. aksjer i selskaper og fast eiendom). Dette økonomiregisteret er offentlig.

______________________________________________________

Kommunikasjonspolitikken er revidert og vedtatt av kommunedirektøren 13.november 2023.
Den er også lagt fram for det nye kommunestyret.