Dialogmøte i barnehagesektoren

Den 12. juni ble det gjennomført dialogmøte i sektor barnehage med hovedtemaet «Lekens betydning for barnehagen som utviklings- og mestringsarena»  

Deltakere på møtet var ordfører, hovedutvalg for oppvekst og kultur, foreldrerepresentanter, barnehagestyrere i Steinkjerbarnehagene, kommunalsjef oppvekst- og inkludering, sektorledere i oppvekst og inkludering, arbeidstakerorganisasjoner, kommunepsykolog og kommunedirektør.

Som en del av sitt mandat skal barnehagene sørge for at leken har en sentral plass og at det er gode vilkår for lek, vennskap og barns egen kultur. Mære barnehage og Kringla Friluftsbarnehage holdt to gode innlegg som fremhevet hvor viktig leken er for barns utvikling, læring og mestring. Lek er ikke bare lek. Leken har en egenverdi som må anerkjennes.

Tilbakemeldinger fra foreldrene gjennom foreldreundersøkelsen i 2023, viser at foreldregruppen er svært fornøyd med hvordan barnehagene på Steinkjer ivaretar barns behov for trygghet, omsorg, vennskap og allsidig lek og aktiviteter.

Det er veldig gledelig å se det gode arbeidet som blir gjort i barnehagene og at foreldrene gir barnehagene gode tilbakemeldinger, likevel det grunn til å være bevisste utviklingen i oppvekstsvilkårene til barn og elever.

Kommunepsykolog Trude Hoff stilte i sitt innlegg spørsmål om vi lever i et lærings- eller mestringssamfunn. Har rammene for leken og det å prøve og feile som læringsmetode fått for trange rammer i dagens samfunn?  Har fokuset på mål, resultater og prestasjoner fått for stort gjennomslag? Har innholdet i begrepene læring og mestring endret seg?  Er det lurt å ha som mål å øke tempoet i barns læringsprosesser?

Avslutningsvis ble det gjennomført gruppediskusjoner hvor problemstillingen var: Hvordan kan vi lokalt løfte lekens betydning for læring, trivsel og motivasjon, som et viktig element i å skape en trygg og god oppvekst for alle i Steinkjer?