Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 27-2 (lov av 1985). Iht. § 27-3, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages til fylkesmannen. Evt. klage skal framsettes skriftlig for formannskapet innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Evt. krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens § 32 og 42 må fremmes for kommunen innen 3 år etter kunngjøringsdato.

Saksframlegg m/ protokoll         Plankart         Reguleringsbestemmelser