Drift og vedlikehold av veger

Det kommunale vegnettet fordeler vi slik:
 • Hovedveier
 • Samleveier
 • Adkomstveger
 •  Gang- og sykkelveier / fortau
 •  Parkeringsplasser/plasser/torg
 
Vegvedlikeholdet er oppdelt i to kategorier, vintervedlikehold og sommervedlikehold
 
Vintervedlikehold
I forbindelse med vindervedlikehold er det kommunale vegnettet er inndelt i 46 roder som delvis brøytes av Steinkjer kommune og delvis er satt ut til private entreprenører.
Les om brøyting og strøing her
 
Sommervedlikehold
 • Alle veier høvles og saltes (støvdemping). Vanligvis en gang, men for noen veier kan det være nødvendig med flere ganger.
 • Vegetasjon langs vegene kuttes normalt en gang hvert år.
 • Årlig vedlikehold av alle grusveger - vårgrusing
 • Vedlikehold av fastdekker - asfalt. Egen prioritert liste for hvert år.
 • Feiing av asfaltveier
 • Vedlikehold og vask av bruer
 • Innsamling av brøytestikker
 • Rensk av stikkrenner og grøfter utføres kontinuerlig ved behov
 • Spyling og tømming av sandfang/kummer/sluk utføres kontinuerlig ved behov.
 • Hull i vegbanen lappes/repareres så fort som praktisk mulig (gjelder hull som etter vårt skjønn er representerer en fare for trafikkantenne)
 • Vedlikehold av rekkverk, autovern, gjerder og ferister.
 

 

 

Graving og varsling om arbeid på veg

Du må søke når du skal:

 • Grave i kommunal i vei
 • Grave nær eller inntil kommunal vei
 • Utføre arbeid som medfører bruk av utstyr og innretninger på veigrunn
 • Plassere container, utstyr, stillas etc. på offentlig veigrunn
 • Grave i grøntareal i og langs kommunal vei (innenfor veigrunn)
Graveinstruks
Kommunen har vedtatt en graveinstruks som skal følges ved alle typer gravearbeid.
Se graveinstruksen her
Byggherreerklæringen finnes under skjemaer
 
Når det skal graves, både på offentlig og privat grunn, er det viktig å sikre seg at det ikke er installasjoner på og under bakken som kan skades som følge av gravinga.
Du må derfor søke om gravetillatelse via kundeportalen til Geomatikk.
Søk om gravetillatelse her Gravemeldingsportal

Kommunen gir i dag godkjenning til graving på eller ved kommunal veg. Det må foreligge en godkjent arbeidsvarslingsplan og evt. trafikkavviklingsplan før gravetillatelse kan gis. Se graveinstruksen.

Behandlingstider:

 • Søknad om graving tar normalt 2 til 3 arbeidsdager.
 • Søknad som krever trafikkavviklingsplan må sendes inn til oss 2 uker før ønske om oppstart.
 • Anlegg som krever forhåndsgodkjent plan har 2 måneders behandlingstid.
 • Det gis en arbeids- og gravetillatelse pr gate/vei eller strekning.

Hastegraving etter vår kontortid

 • Oppstår det kritisk lekkasje, kabelfeil eller ledningsbrudd utenom vår arbeidstid, kan graving starte før arbeids- og gravetillatelse er gitt.
 • Du må levere korrekt utfylt søknad til oss seneste påfølgende virkedag.
 • Dersom det ikke blir gjort, anses gravingen som ulovlig

 

Krav til avkjørsler fra kommunale veger

Det er Veglovens §§ 40 - 43 som gir lovhjemmel for at vegmyndigheten kan sette krav til utforming, bygging og vedlikehold av avkjørsler.
 
Når det skal bygges en avkjørsel fra en kommunal veg er det viktig at denne bygges slik at trafikksikkerheten for alle som ferdes langs vegen er ivaretatt

Enhver tilpasning til veg og fortau skal i sin helhet gjøres på egen eiendom. Tilpasningen skal gjøres slik at vegens tekniske standard og funksjon opprettholdes.

På bakgrunn av dette stilles det derfor krav til frisikt, svingeradius og lengdeprofil når det skal bygges nye avkjørsler. I tillegg stilles det tekniske krav til opparbeidelsen av avkjørselen.
 
 

Generelt
Godkjenning/tilsagn til godkjenning skal følge sakspapirene som sendes tjenesteenhet utbygging i forbindelse med behandlingen av byggesøknaden.

Er arbeidet med avkjørselen ikke satt i gang innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Jfr. Vegloven § 40.

Vi gjør oppmerksom på at ansvarlig utførende foretak (utførende entreprenør) skal ha godkjent gravemelding og arbeidsvarsling før arbeid på eller ved offentlig veg kan starte opp. Jfr. Vegloven §§32 og 57.

Vegloven