Reguleringsplan:

Planområdet har et areal på ca. 8,6 daa, og ligger i sin helhet på eiendom 190/155. Reguleringsplanen er datert 7.11.2018 og oppdateres iht. vedtaket slik det framgår av følgende dokument: Saksframlegg m/ møteprotokoll.

Revidert plan gjøres tilgjengelig i kommunens planregister på kommunens heimeside www.steinkjer.kommune.no.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 12-12 og kan iht. § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI, påklages til Fylkesmannen. Evt. klage skal fremsettes skriftlig for formannskapet innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Evt. krav om innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2 / 15-3 må fremmes kommunen innen 3 år fra kunngjøringsdato.

Saksdokumenter tilhørende reguleringsplanen:

Utbyggingsavtale:

Utbyggingsavtalen som er inngått mellom Sersjantveien 11 Eindom AS og Steinkjer kommune omfatter forretningsmessige forhold mellom utbygger og kommunen, samt ansvar for utbygging og drift av offentlige anlegg i fm. Sannan Privaten boligområde. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 17 og kan ikke påklages.

Saksdokumenter tilhørende utbyggingsavtalen: