Kommunestyret vedtok i møte 27.3.2019 reguleringsplan (detaljregulering) for Koltjønngruva - Stod og Sellifjell statsallmenning. Planen tilrettelegger for utvidelse av eksisterende masseuttak som ligger vest for Hatlingvatnet i Stod og Sellifjell statsallmenning. Planen er datert 30.5.2018 og oppdateres iht. vedtaket slik det fremgår av følgende dokument: Saksframlegg m/ møteprotokoll.

Den planlagte utvidelsen har et uttaksareal på ca. 117 dekar med et beregnet uttaksvolum på ca. 1.060.000 fm3 potensielle grusmasser. Planområdet ligger i sin helhet på eiendom 476/1 med Statskog SF som grunneier. Revidert plan vil gjøres tilgjengelig i kommunens planregister (weblink planregister) som finnes på kommunens nettsider www.steinkjer.kommune.no.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 12-12, og kan påklages til Fylkesmannen (iht. plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. VI). Evt. klage skal fremsettes skriftlig for formannskapet innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Evt. krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2/ 15-3 må fremmes for kommunen innen 3 år fra kunngjøringsdato. Kunngjøringsdato er satt til 10.4.2019.

Saksdokumenter tilhørende reguleringsplanen: