Kommunestyret vedtok i møte den 27.3.2019 reguleringsplan (detaljregulering) for Jæktbyn uteservering. Hensikten med planen er å avklare bruken av et området til uteservering i tilknytning til restaurant i Molovegen 9. Planen er datert 27.2.2018 og oppdateres iht. vedtaket slik det fremgår av følgende dokument: Saksframlegg m/ møteprotokoll

Planområdet har en størrelse på ca. 160 m2, og ligger i sin helhet på eiendom 192/632 som eies av Jæktbyn AS. Revidert plan gjøres tilgjengelig i kommunens planregister (weblink planregister), som finnes på kommunens nettsider www.steinkjer.kommune.no.  

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 12-12 og kan iht. § 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. VI, påklages til Fylkesmannen. Evt. klage skal fremsettes skriftlig for formannskapet innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Evt. krav om innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2/ 15-3 må fremmes kommunen innen 3 år. Kunngjøringsdato er 10.4.2019.

Saksdokumenter tilhørende reguleringsplanen: