Planen er datert 1.6.2015 og oppdateres iht. vedtaket slik det framgår av følgende dokument: Saksframlegg m/ møteprotokoll. Planen tilrettelegger for utbygging av gang- og sykkelveg fra Vibeskorsen, langs fv.762, og fram til den møter ekisterende gang- og sykkelveg ved gamle Fagerheim skole. Planområdet berører eiendommene 185/1, 185/11, 185/12, 186/1, 186/2, 186/6, 186/8, 186/9, 187/13 og 505/1. Revidert plan gjøres tilgjengelig i kommunens planregister. Planregisteret kan i tillegg til lenken foran også nås via kommunens heimeside www.steinkjer.kommune.no, under Tekniske tjenester - Arealplaner.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 12-12 og kan iht. § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI, påklages til Fylkesmannen. Evt. klage skal fremsettes skriftlig for formannskapet innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Evt. krav om innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2 / 15-3 må fremmes kommunen innen 3 år fra kungjøringsdato.

Lenke til annonse ved utlegging til offentlig ettersyn.