Planen er datert 15.4.2015 og oppdateres iht. vedtaket slik det framgår av følgende dokument: Saksframlegg m/ møteprotokoll. Planen tilrettelegger tilrettelegger for utbygging av kolonihager/parsellhager. Planområdet berører eiendommene 362/2 og 365/1, og har et areal på ca. 79 daa. Revidert plan gjøres tilgjengelig i kommunens planregister. Planregisteret kan i tillegg til lenken foran også nås via kommunens heimeside www.steinkjer.kommune.no, under Tekniske tjenester - Arealplaner.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 12-12 og kan iht. § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI, påklages til Fylkesmannen. Evt. klage skal fremsettes skriftlig for formannskapet innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Evt. krav om innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2 / 15-3 må fremmes kommunen innen 3 år fra kungjøringsdato.

Lenke til annonse ved utlegging til offentlig ettersyn.