Formålet med planen er å tilrettelegge for oppføring av boliger med tilhørende infrastruktur ved å omregulere området til boligformål. Det planlegges for boligbygg på 2-3 etasjer med rundt 10 boenheter. Endelig antall boenheter og etasjer vil bli avgjort i løpet av planprosessen.

Planområdet ligger innenfor hensynsone H570_7 Sørsibakken, og det ble i oppstartsmøtet med Steinkjer kommune satt krav til en konsekvensutredning av temaet kulturmiljø. Referat fra oppstartsmøtet og forslag til planprogram er å finne i lenkene nedenfor. 

Eventuelle innspill eller opplysninger kan sendes digitalt til Arkplan Arkitektkontor v/ Vegard Slåen Sæther, e-post: firmapost@arkplan.noIgangsetting av planarbeidet varsles også i Trønder-Avisa 26.4.2022 (annonse).

Frist for merknader til planoppstart og/eller forslag til planprogram er 07.06.2022.

Oppstarten av reguleringsplanen varsles i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 og § 12-11, og planprogrammet i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-9.


Vedlegg:

  1. Varslingsbrev til berørte parter
  2. Planavgrensning
  3. Planprogram
  4. Planinitiativ
  5. Referat fra oppstartsmøtet