Industriområdet på Tjuin har i dag ikke ledig areal, og mangel på sjønært næringsareal gjør at Steinkjer kommune ønsker å utvide det eksisterende industriområdet. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling og utvidelse av eksisterende industriområde på Tjuin, samt sentrumsutvikling mot Malm sentrum. Planarbeidet innebærer også hensiktsmessig regulering av areal i sjø.

Detaljreguleringen er ikke i tråd med gjeldende kommuneplan, og det stilles derfor krav om konsekvensutredning. Samtidig med varsel om oppstart legges derfor forslag til planprogram for Detaljregulering for Malm Industripark ut til offentlig ettersyn. 

Åpent informasjonsmøte om planarbeidet vil bli avholdt 7. april kl. 1900 - 2100. På grunn av smittevernsrestriksjoner vil møtet bli avholdt digitalt (teams), og link til møtet finner dere her: Åpent informasjonsmøte (presentasjon fra informasjonsmøtet i vedlegg 5 nedenfor).

Grunneiere og rettighetshavere vil få egen skriftlig melding.

Eventuelle kommentarer til planoppstart og/ eller forslag til planprogram rettes skriftlig til Sweco AS v/ Stine Liaklev Bakkan (e-post: stine.bakkan@sweco.no) innen høringsfristen 7. mai 2021. 

Igangsetting av planarbeidet varsles i Trønder-Avisa 26.3.2021.

Oppstart av reguleringsplanen varsles i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 og § 12-9, og planprogrammet i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-9.

Vedlegg:

  1. Varslingsbrev til berørte parter
  2. Planprogram
  3. Kunngjøringsannonse
  4. Referat fra oppstartsmøte
  5. Presentasjon fra informasjonsmøtet 7.4.21 (Sweco)