Planområdet ligger ved Børgin, nord for Mære landbruksskole, vist på vedlagt kart. Endelig avgrensingen av reguleringsplanen vil sannsynligvis omfatte et mindre areal. Intensjonen er å regulere kun areal som direkte berøres av utbygging.

Planen vil bli utarbeidet som en detaljreguleringsplan, og vil inneholde avgrensing av tomter med nødvendige atkomstveger, samt frisiktsoner ved avkjøring til offentlig veg. Forslag om mindre omlegging av eksisterende veger kan også bli aktuelt.

Planarbeidet er i samsvar med overordna plan og vurderes ikke å utløse krav om konsekvensutredning jfr. pbl. § 4-2.

Skriftlige innspill eller spørsmål kan sendes på e-post til pal.gauteplass@norconsult.com eller pr. post til Norconsult AS, Kongens gate 27, 7713 Steinkjer innen 24.01.2020.

Vedlegg:

  1. Oversiktskart
  2. Kartutsnitt
  3. Utsnitt fra kommuneplanen
  4. Referat fra oppstartsmøte 24-10-2019
  5. Planinitiativ Lønnum nedre