Det er ønskelig å legge til rette for en endring i driftsretning / utvidelse av bruddet. Hele planområdet vil fortsatt være på eiendommen gnr/bnr 348/1.

Detaljreguleringen er delvis i tråd med gjeldende reguleringsplan og kommunedelplan Følling. Planlagt utvidelse berører område som er satt av til formål LNFR i kommuneplanens arealdel. Det vurderes at tiltaket ikke får vesentlige konsekvenser for miljø eller samfunn, og faller ikke inn under § 6, § 7 eller § 8 i forskrift om konsekvensutredninger. Planen har ikke et omfang eller inneholder ikke tiltak som omfattes av vedlegg I eller II i denne forskriften.

Foreslått plangrense er vist i vedlagte kart.

Eventuelle kommentarer / innspill til planen kan sendes til:
Sweco Norge AS v/ Bjørn Stubbe, Bomveien 13, 7725 Steinkjer, eller som e-post til: bjorn.stubbe@sweco.no, innen 15.03.2020.

Det vil bli anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter første gangs behandling i kommunens formannskap. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i formannskapet og kommunestyret. Planoppstart kunngjøres også i Trønder-Avisa fra 21.02.2020.


Vedlegg:

  1. Varslingsbrev
  2. Planavgrensning
  3. Referat fra oppstartsmøte