Sannan Næring AS er tiltakshaver og Lyngstad Arkitekter AS er konsulent for reguleringsplanarbeidet.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av en boligblokk med inntill 35 boenheter og opparbeiding av dagens friområde/torg med lekeplass og parkmessige kvaliteter. Planområdet omfatter eiendom 192/701 samt friområde og trafikkområde.

Området er idag regulert til byggeområde/ bevertning), spesialområde bevaring av bygninger, friområde og trafikkområder (torg og gang- og sykkelvei).

Foreslått planstatus er bolig, felles lek/opphold, friområde samt trafikkområder. I oppstartsmøte med kommunen ble forslaget vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning og planprogram.

Eventuelle innspill eller spørsmål til planarbeidet rettes til Lyngstad Arkitekter AS v/ Kristin Kvam Lyngstad, Jakob Weidemanns gate 8, 7713 Steinkjer. Tlf: 74 13 44 00 / e-post: firmapost@lyngstad-arkitekter.no.

Frist for innspill til oppstartsvarsel er 20.09.2019.

 

Vedlegg: