Detaljer i fm. oppstart av reguleringsarbeidet finnes i annonsen nedenfor:

I tillegg til temaer listet i annonsen vil det i det videre utredningarbeidet være viktig å fokusere på: snøras, grunnforhold (mulig kvikkleire og løsmasseskred) samt støy fra vegtrafikk (E6).

Spørsmål eller kommentarer rettes til: Lilleby Tegnekontor v/ Kristian W. Lilleby, Hustadlandet 197, 7670 Inderøy.
e-post: kristian@lillebytegnekontor.no, tlf. 977 21 970.

Frist for innspill 11.12.2020.


Vedlegg:

  1. Varslingsbrev
  2. Planavgrensning (situasjonsplan)
  3. Referat fra oppstartsmøtet