I henhold til Plan- og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles oppstart av planarbeid for privat detaljregulering med konsekvensutredning for Holmen terrasse. Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med PBL § 12-9.

Forslagsstiller er Steinkjer Byutvikling AS og planfaglig konsulent er Lyngstad Arkitekter AS.

Hensikten

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for rivning av eksisterende bolig og oppføring av nytt leilighetsbygg med inntil 10 boenheter. Aktuelle formål vil være boligformål, kjøreveg, fortau og parkering. Området er i dag uregulert og avsatt i kommunedelplan som nåværende boligområde. Planområdet inkluderer arealer helt opp til Alfheimvegen for å kunne vurdere justeringer av fortau og parkeringslomme og sikre en god adkomst til prosjektet.

Viktige problemstillinger vil være forholdet til gjenreisningsbyen, trafikkforhold, sol-/skyggeforhold og landskap m.m. Se planprogrammet på kommunens nettsider for nærmere gjennomgang.

Merknader eller spørsmål til planarbeidet kan sendes på e-post eller med brev innen 08.12.2020 til:

Lyngstad Arkitekter AS v/Andreas Kvam Lyngstad                               
Jakob Weidemanns gt. 8, 7713 Steinkjer
Tlf.: 924 64 021/77 13 44 00
andreas@lyngstad-arkitekter.no

 

Annonse

Referat fra oppstartsmøte

Forslag til planprogram