Forslagstiller er grunneier Even J. Grindberg.

Arealene lengst mot øst ved Midjovegen er avsatt til boligformål i gjeldende kommunedelplan (B45). Formålet med reguleringsplanen er å lage en detaljplan for utbyggingen langs Midjovegen, samt legge tilrette for boligbygging på deler av arealet mellom Midjovegen og gården. Planen utarbeides som detaljregulering. Planarbeidet er vurdert å ikke komme inn under krav om konsekvensutredning jfr. Pbl § 4-2.

For evt. innspill til eller opplysninger om oppstarten av reguleringsplanarbeidet kontaktes:
Norconsult AS v/ Arealplanlegger Gunhild Kvistad, tlf. 98 66 57 38 - e-post: gunhild.kvistad@norconsult.com eller grunneier Even J. Grindberg, tlf. 91 38 83 09
e-post: even.johan.grindberg@ntebb.no

Frist for innspill til planarbeidet er 11.10.2013.

Planområde Midjo.jpg