Bakgrunn for planarbeidet er ønske om å regulere byggetomt for ny fotballhall på Guldbergaunet (gnr. 192/1) i samsvar med vedtak i fellesnemda for nye Steinkjer 29.05.2019. Fotballhallen forutsettes plassert vest for friidrettshallen som vist på vedlagt kart. Planarbeidet vil også omfatte reguleringsplanen for utvidet næringsareal til «Gule biler» som ble påbegynt i 2017. Bakgrunnen for denne delen av planarbeidet er å regulere for utvidelse av dagens næringstomt, og å tillate økt byggehøyde på eiendommen.

Planavgrensning med Web- 3D modell er å finne på underliggende link:https://viewer.autodesk.com/id/dXJuOmFkc2sub2JqZWN0czpvcy5vYmplY3Q6YTM2MHZpZXdlci90NjM3MDU3ODUzMDQ5NzY5MDQzX2FlNDJmYTA1LTNiN2EtNDRkZC1hZTRmLTM1MDJjNThkNjEwMS5jb2xsYWJvcmF0aW9u?designtype=collaboration

 

For evt. innspill til eller ytterligere opplysninger om reguleringsplanen kontaktes:

Norconsult AS v/ arealplanlegger Pål S Gauteplass tlf. 41 42 02 40 / e-post: pal.gauteplass@norconsult.com eller Steinkjerbygg v/prosjektleder Asgeir Feragen, tlf. 90 74 33 26 / e-post asgeir@steinkjerbygg.no.

Frist for innspill til planarbeidet er 01.11.2019.

Skriftlige innspill sendes på e-post til pal.gauteplass@norconsult.com eller til Norconsult AS, Kongens gate 27, 7713 Steinkjer.

 

Annonse i Trønderavisa 05.11.2019

Varselsbrev om oppstart av planarbeid