I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan og forhandling om utbyggingsavtale for "Sørlia Park 3 og 4" i Steinkjer kommune. Planen fremmes av Trønderplan på vegne av forslagsstiller Straxbo Eiendom.

Planområdet er på ca. 8 daa og omfatter hele eller deler av eiendommene (gnr/bnr) 96/3, 32, 36, 162, 165 og 492. Hensikten med planen er å legge til rette for firemannsboliger i to etasjer og innebærer omregulering av gjeldende reguleringsplan "Sørlia gnr 96/162, 165 og 492". Området er i gjeldende arealplaner regulert til boligformål. Dagens friområde/ balløkke er planlagt bevart og en skal i planarbeidet ta stilling til om regulert gjennomkjøring mellom Nedre Sørliveg og Markusvegen skal videreføres. Planen er vurdert til ikke å falle inn under forskrift om konsekvensutredning.

Spørsmål eller kommentarer i forbindelse med planarbeidet rettes til Trønderplan v/ Erlend Gystad, postboks 3005, 7709 Steinkjer, eg@tronderplan.no. Frist for merknader er satt til 19.06.2019.