Stortingsvalget og Sametingsvalget mandag 13.09.2021

 

Valgdag
Kommunestyret vedtok 28.10.2020 at det skal gjennomføres endagers valg 13.september.
 

Stemmerett har den som står i manntallet

Valgkort både til Sametingsvalget og Stortingsvalget vil blir sendt deg digitalt

Manntallet vil vært tilgjengelig fra medio juli 2021.  Informasjon om manntall til Sametingsvalget

Kommunens manntall til Stortingsvalget og manntall til Sametingsvalget vil bli lagt ut til offentlig gjennomsyn på Servicekontoret i Malm, på Steinkjer rådhus og på Steinkjer bibliotek. Delmanntall vil bli lagt i forretningene i bygdene.

Hvem skal velges:
Ved Stortingsvalget i 2021 er Trøndelag fortsatt to valgdistrikt.  I Trøndelag skal det velges 5 av 169 stortingsrepresentanter fra Nord-Trøndelag og 10 fra Sør-Trøndelag.  ​

Ved Sametingsvalget velges  minimum 2 av 39 fra Sørsamisk valgkrets

Forhåndsstemming

Tidligstemming starter i servicekontorene 01.07.
Forhåndsstemming starter på servicetorgene i Malm, på Steinkjer rådhus og Steinkjer bibliotek 10.08.

Valget vil bli tilrettelagt ut fra pandemisituasjonen i forhåndsstemmeperioden og på valgdagen.  Det er en fordel for alle at velgere fordeler seg i hele perioden.  Et godt råd er å ikke vente til siste timer valgdagen.  Vi må lage kø tilpasset pandemisituasjonen.

For mer informasjon:
valg.no
Sametingets valginformasjon

 

Listeforslag

Listeforslag i Nord-Trøndelag ved Stortingsvalget 2121 
Listeforslag sørsamisk krets ved Sametingsvalget 2021
 

Listeforslag er rangert oversikt over kandidater som stiller til valg for et parti eller en gruppering.  Listeforslag ligger til grunn for stemmesedlene.  

Ved stortingsvalget i 2021 er det 19 valgdistrikter fordelt på de 11 nye fylkeskommunene. Partier og lister som ønsker å stille til valg, må stille lister i valgdistriktene.
Ved Sametingsvalget er det 7 valgkretser.

 

 

 

Ofte stilte spørsmål ved valg

Hvem har stemmerett til Stortingsvalg?

Stemmerett ved stortingsvalg har norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår:
a) vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret,
b) vedkommende har ikke mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og
c) vedkommende er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

Vil jeg få Valgkort?
Valgkort sendes ut digitalt til alle stemmeberettigede bosatt innenriks, med unntak av Svalbard og Jan Mayen.  Personer som har reservert seg mot 
elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, vil få valgkortet tilsendt på papir.

Hvor og når kan jeg forhåndsstemme
I servicetorgene i ordinær åpningstid
-  På biblioteket i bibliotekets åpningstid

Det er ingen stemmegivning lørdag 11. og søndag 12.september.

Hvor og når kan jeg stemme på valgdagen?
På valgdagen må du avgi stemme i hjemkommunen, altså den kommunen der du er manntallsført.

Hva regnes som hjemkommune når det gjelder manntall?
Der du ifølge folkeregisteret er bosatt 30. juni. Det betyr at folkeregisteret må ha mottatt eventuell flyttemelding senest 30. juni for at du skal være manntallsført på ny adresse.
 

Kan man stemme på valgdagen i et annet valglokale enn i sin egen stemmekrets?
Ja, så lenge en stemmer i Steinkjer kommune. Alle velgere som er manntalsført i Steinkjer, kan stemme ved et av totalt 19 valglokaler i kommunen. Den som vil stemme fra morgenen 13.09 kan stemme på rådhuset fra kl 07.00. 

Kan man stemme hjemmefra hvis man har nedsatt funksjonsevne?
Ja, du kan avgi forhåndsstemme hjemmefra. Velgere som ikke kan oppsøke et valglokale, kan søke om å få stemme hjemme. Det er ingen formelle krav til søknad. Den som vil stemme hjemme kan ringe et av kommunens servicetorg tlf 74169000 og oppgir navn, adresse og telefonnummer. Alternativt sende e-post.  Velgeren vil deretter bli kontaktet av våre stemmemottakere for å avtale et tidspunkt.

Fristen for å søke er fredag før valget, altså 10. september kl 10.00.  

Kan man stemme hjemmefra på selve valgdagen?
Nei. Tilbudet om hjemmestemming gjelder bare i forbindelse med forhåndsstemming. På valgdagen er det ingen mulighet for å stemme hjemmefra med mindre det er smittende i forhold til panndemi. Det kan ved behov bli opprettet et eget valglokale for coronasmitta eller de som er i karantene.

Kan man forhåndsstemme via internett?
Nei. Det var et forsøk med internettstemming i noen kommuner i 2011 og 2013, men det er ikke videreført. 

Kan man bestille transport til valglokale?
Nei det er ingen organisert bringetjeneste til valglokalene i Steinkjer kommune. 

Hvilke endringer kan gjøres på seddelen ved Stortingsvalg og Sametingsvalg?
 Veiledning om dette vil bli trykket på baksida av seddelen.

Blir stemmeseddelen forkastet hvis man gjør andre endringer?
Nei, ugyldige endringer medfører ikke forkasting. Endringene blir bare sett bort fra.

Hva skal til for at en stemmeseddel blir godkjent, altså ikke forkastet?
Seddelen  må stemples før du legger den i urna. Det må også gå fram hvilket parti du har stemt på hvis du ikke stemmer blankt, og partiet må stille liste i ditt valgdistrikt.

Må alle vise legitimasjon? Og hva godkjennes som legitimasjon?
Regelen er JA.  Legitimasjon må ha navn, fødselsdato og bilde. Det blir nå utstedt egne identifikasjonskort.

Kan en velger stemme for andre hvis vedkommende har med fullmakt?
Nei, det er alltid velger selv som skal avgi stemme.

Kan man stemme på nytt hvis man ombestemmer seg?
Nei, stemmen du avgir er endelig.

Må velgere bruke avlukket selv om de har med seg seddel?
Ja. Det er for å sikre hemmelig valg og for å unngå muligheter for kjøp og salg av stemmer.

Hva skjer hvis velgeren kommer ut av avlukket uten å ha brettet seddelen riktig?
Da må velgeren inn i avlukket igjen for å brette riktig, blant annet av samme grunner som nevnt i forrige punkt. Ingen skal vise eller fortelle hva de har stemt så lenge de er inne i valglokalet.

Kan flere velgere gå sammen inn i avlukket?
Nei, stemmegivning skal skje i enerom og usett for å sikre hemmelig valg.

Hva med velgere som trenger hjelp?
Det er du som velger som avgjør hvem som skal hjelpe deg  i avlukke. Alle hjelpere har selvsagt taushetsplikt.

Kan berusede personer få stemme?
Ja, så lenge de ikke forstyrrer andre velgere.

Hvor kan jeg lese valgresultat?
Portalen valgresultat.no viser resultat fra kl 21.00 på valgkvelden.  Resultat finnes her fra siste Stortingsvalg i Steinkjer og Verran 

Står du i manntallet?

For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune. Manntallet vil bli utlagt innen 01.07, og det vil bli orientert om utleggingen .

Manntallet i forbindelse med Stortingsvalget 13.09.2021 
Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved Stortingsvalget 13. september 2021.

Det samlede manntall for hele kommunen er lagt ut ved:
- Dampsaga kulturhus, biblioteket
- Steinkjer Rådhus, sevicetorget i 1.etg.
- Servicetorget i Malm

Delmanntall legges ut følgende steder:

For Beitstad:
- Joker, Sprova
- Coop Prix Beitstad
For Kvam:
- Coop Marked Kvam
For Ogndal:
- Bunnpris Guldbergaunet
For Sparbu:
- Coop Exstra Mære
For Stod:
- Coop Marked Stod
For Egge:
- Nordvik Toyota Steinkjer v ESSO

For Malm, Follafoss og Verrabotn
- Servicetorget i Malm

 

Har du flyttet?
Hvis du har flyttet fra en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni 2021, står du fremdeles i den kommunen du flyttet fra. Du kan da velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra eller om du vil forhåndsstemme.

Er du uriktig blitt innført eller utelatt i manntallet?
Dersom du mener at du selv eller noen andre uriktig er blitt innført eller utelatt i manntallet kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet, jfr. valglovens § 2-7. Valgstyrets adresse er Valgstyret i Steinkjer, postboks 2530, 7729 Steinkjer eller e-post postmottak@steinkjer.kommune.no

Søke om innføring i manntallet
Dersom du mener at du er stemmeberiget til kommunestyre- og fylkestinsgsvalget, men ikke finner ditt navn i manntallet, kan du frem til valgdagen 13. september søke om å bli innført . Søknaden leveres på et av servicetorgene eller sendes på e-post postmottak@steinkjer.kommune.no
 

Sametingets valgmanntall
I henhold til forskrift om valg til Sametinget §4 2. ledd, skal Sametingets valgmanntall utarbeides også i det året det er fylkestingsvalg og kommunestyrevalg. Manntall pr 30.06.2019 legges ut til offentlig gjennomsyn samme sted som manntallet for Stortingsvalget.

Ønske om innmelding og krav om retting og oppdatering skal sendes Sametinget,

 

Forhåndsstemming og mulighet til å stemme hjemme

Forhåndsstemmegivningen skal foregå på følgende steder fra og med 10. august til og med 10. september kl 15.00.

 • I Steinkjer Rådhus, servicetorget i rådhusets åpningstid 
 • På Steinkjer bibliotek i bibliotekets åpningstid
 • På servicetorget i Malm i servicetorgets åpningstid

Ved kommunens helse- og sosialinstitusjoner:
Beitstad bosenter
Betania sykehjem
Egge helsetun
Egge bosenter
Guldbergaunet bosenter
Helse og beredskapshuset
Kvam bosenter
Malm sykehjem  
Sparbu bosenter
Steinkjer bosenter
Steinkjer sykehjem
Stod sykehjem


Ved videregående skoler:
Steinkjer videregående skole
Mære Landbruksskole

Når det gjelder studenter ved Nord Universitet  informeres de om å kunne forhåndsstemme ved servicetorget i Steinkjer Rådhus.

Det er delegert til valgsekretariatet å oppnevne stemmemottakere for tidligstemming, forhåndsstemming og institusjonsstemming.


Ønske om å stemme hjemme 
 

Velgere som på grunn av sykdom etter uførhet ikke kan avgi stemme på rådhuset, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg.
Søknaden må være kommet inn senest fredag 10. september kl 10.00.

Ved pandemismitte kan det søkes om hjemmestemming for de som er bosatt i kommunen frem til kl 10.00 på valgdagen 13.september.  

Det kan søkes om ambulerende stemmegivning, dvs mulighet til å stemme hjemme ved å ringe servicetorget på Steinkjer tlf 74 16 90 00  eller sende mail til info@steinkjer.kommune.no

Utenriksstemming
Fra 01.07 til 03.08 kan de som befinner seg utenriks og på Svalbard og Jan Mayn forhåndsstemme.
Er du langt unna et forhåndstemmelokal kan du brevstemme.

 

Stemmesteder på valgdagen

Følgende steder blir stemmested på valgdagen 13.09.:

 • Steinkjer rådhus, Weidemannsalen som stemmested for krets 01 Steinkjer sentrum. Åpent kl 07.00-20.00
 • Mære samfunnshus som stemmested for krets 02 Sparbu. Åpent kl 10.00-20.00
 • Lø grendehus som stemmested for krets 04 Lø. Åpent kl 10.00-20.00
 • Lysheim grendehus som stemmested for krets 05 Lysheim.  Åpent kl 10.00-20.00
 • Henning samfunnshus som stemmested for krets 06 Skarpnes. Åpent kl 10.00- 20.00
 • Byafossen skole som stemmested for krets 07 Fagerheim. Åpent kl 10.00-20.00
 • Ogndal skole som stemmested for krets 08 Røysing. Åpent kl 10.00-20.00
 • Vålen samfunnshus som stemmested for krets 10 Øvre Ogndal. Åpent kl 10.00-20.00
 • G-bygget på tomta der Egge videregående skole var lokalisert som stemmested for krets 13 Egge. Åpent kl 10.00-20.00 (Se kart nedenfor). 
 • Kvam skole som stemmested for krets 17 Kvam. Åpent kl 10.00-20.00
 • Følling grendehus som stemmested for krets 18 Sem. Åpent kl 10.00-20.00
 • Stod samfunnshus som stemmested for krets 20 Stod. Åpent kl 10.00-20.00
 • Sprova grendehus som stemmested for krets 23 Sprova. Åpent kl 10.00-20.00
 • Beitstadhallen som stemmested for krets 24 Velle. Åpent kl 10.00-20.00
 • Jadarheim grendehus som stemmested for krets 25 Jådåren. Åpent kl 10.00-20.00
 • Lagatun forsamlingshus som stemmested for krets 28 Moen: Åpent kl 10.00-20.00
 • Malm samfunnshus som stemmested for Malm krets 29. Åpent kl 10.00-20.00
 • ​Follafoss samfunnshus som stemmekrets for Follafoss krets 30. Åpent kl 10.00-19.00
 • Verrastranda samfunnshus som stemmested for Verrastranda krets 31. Åpent kl 10.00-17.00

 


G-bygget - stemmested for krets 13 Egge:

 

G-bygget