Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021 har fått fastsatt valgdag til mandag 13.09.2021

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 var mandag 9.september

Alle opplysningene på valgsidene tilhører så langt valget som ble gjennomført i 2019.

Valgdag
Fellesnemnda for nye Steinkjer vedtok 23.05.2018 at det skal gjennomføres endagers valg 9.september.
Det som er spesielt ved dette valget er at det skal gjennomføres felles for det som i dag er kommunene Verran og Steinkjer. Det skal velges 47 faste representanter til kommunestyret og 59 faste representanter til fylkestinget.

Stemmerett har den som står i manntallet

Manntallet vil vært tilgjengelig fra medio juli 2019

Hele manntall som dekker innbyggerne i Verran kommune og Steinkjer kommune vil bli lagt ut til offentlig gjennomsyn på Servicekontoret i Malm, på Steinkjer rådhus og på Steinkjer bibliotek. Delmanntall vil bli lagt i forretningene i bygdene.

Forhåndsstemming

Tidligstemming starter i servicekontorene 01.07.
Forhåndsstemming starter på servicekontoret i Malm, på Steinkjer rådhus og Steinkjer bibliotek 12.08.

For mer informasjon:  Se valg.no

Valglister

Følgende listeforslag til kommunestyrevalget 2019 ble levert innen fristen 1. april 2019 kl 12.00:

Listene er gjennomgått ut fra valglovens bestemmelser og ble godkjent i valgstyret i nye Steinkjer 30. april.

Godkjente lister som blir trykket som stemmesedler

 

Lister levert til fylkestingsvalget
Godkjente lister som blir trykket som stemmesedler

Oversikt over lister i hele Norge

Ofte stilte spørsmål ved valg

Hvem har stemmerett til kommunestyre- og fylkestingsvalget?
Norske statsborgere født 2001 eller tidligere.
I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere, men som :
a) har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller
b) er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.

Hvor og når kan jeg forhåndsstemme
I servicetorgene i ordinær åpningstid
-  På biblioteket i bibliotekets åpningstid

Det er ingen stemmegivning lørdag 7. og søndag 8.september.

Hvor og når kan jeg stemme på valgdagen?
På valgdagen må du avgi stemme i hjemkommunen, altså den kommunen der du er manntallsført.

Hva regnes som hjemkommune når det gjelder manntall?
Der du ifølge folkeregisteret er bosatt 30. juni. Det betyr at folkeregisteret må ha mottatt eventuell flyttemelding senest 30. juni for at du skal være manntallsført på ny adresse.
Det vil ved valget i 2019 være felles manntall for Verran kommune og Steinkjer kommune.  Dette fordi kommunene slår seg sammen i 2020.

Kan man stemme på valgdagen i et annet valglokale enn i sin egen stemmekrets?
Ja, så lenge en stemmer i Verran eller Steinkjer kommune. Alle velgere som er manntalsført i Steinkjer, kan stemme ved et av totalt 16 valglokaler i kommunen mellom kl 10.00-20.00. Den som vil stemme fra morgenen 11.09 kan stemme på rådhuset fra kl 07.30.  Alle velgere som er manntallsført i Verran kommune kan stemme på en av 4 valglokaler.

Kan man stemme hjemmefra hvis man har nedsatt funksjonsevne?
Ja, du kan avgi forhåndsstemme hjemmefra. Velgere som ikke kan oppsøke et valglokale, kan søke om å få stemme hjemme. Det er ingen formelle krav til søknad. Den som vil stemme hjemme kan ringe et av kommunens servicetorg tlf 74169000 og oppgir navn, adresse og telefonnummer. Velgeren vil deretter bli kontaktet av våre stemmemottakere for å avtale et tidspunkt.

Fristen for å søke er onsdag før valget, altså 4. september. Hjemmestemmingen foregår til og med fredag 6. september. 

Kan man stemme hjemmefra på selve valgdagen?
Nei. Tilbudet om hjemmestemming gjelder bare i forbindelse med forhåndsstemming. På valgdagen er det ingen mulighet for å stemme hjemmefra. 

Kan man forhåndsstemme via internett?
Nei. Det var et forsøk med internettstemming i noen kommuner i 2011 og 2013, men det er ikke videreført. 

Kan man bestille transport til valglokale?
Nei det er ingen organisert bringetjeneste til valglokalene. 

Hvilke endringer kan gjøres på seddelen ved kommunestyre- og fylkestingsvalg?
 Veiledning om dette vil bli trykket på baksida av seddelen.

Blir stemmeseddelen forkastet hvis man gjør andre endringer?
Nei, ugyldige endringer medfører ikke forkasting. Endringene blir bare sett bort fra.

Hva skal til for at en stemmeseddel blir godkjent, altså ikke forkastet?
Seddelen til kommunestyrevalget og til fylkestingsvalget må stemples før du legger den i urna. Det må også gå fram hvilket parti du har stemt på hvis du ikke stemmer blankt, og partiet må stille liste i ditt valgdistrikt.

Må alle vise legitimasjon? Og hva godkjennes som legitimasjon?
Regelen er JA.  Legitimasjon må ha navn, fødselsdato og bilde. 

Kan en velger stemme for andre hvis vedkommende har med fullmakt?
Nei, det er alltid velger selv som skal avgi stemme.

Kan man stemme på nytt hvis man ombestemmer seg?
Nei, stemmen du avgir er endelig.

Må velgere bruke avlukket selv om de har med seg seddel?
Ja. Det er for å sikre hemmelig valg og for å unngå muligheter for kjøp og salg av stemmer.

Hva skjer hvis velgeren kommer ut av avlukket uten å ha brettet seddelen riktig?
Da må velgeren inn i avlukket igjen for å brette riktig, blant annet av samme grunner som nevnt i forrige punkt. Ingen skal vise eller fortelle hva de har stemt så lenge de er inne i valglokalet.

Kan flere velgere gå sammen inn i avlukket?
Nei, stemmegivning skal skje i enerom og usett for å sikre hemmelig valg.

Hva med velgere som trenger hjelp?
Det er alltid stemmestyret/valgfunksjonær som skal hjelpe. I helt spesielle tilfeller, for eksempel ved sterk funksjonsnedsettelse, kan velger peke ut en hjelper i tillegg til valgmedarbeideren. Alle hjelpere har selvsagt taushetsplikt.

Kan berusede personer få stemme?
Ja, så lenge de ikke forstyrrer andre velgere.

Står du i manntallet?

For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune. Manntallet for nykommunen ble lagt ut 10. juli 2019.

Manntallet i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 
Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved Kommunestyre- og fylkestingsvalget 9. september 2019.

Det samlede manntall for hele kommunen er lagt ut ved:
- Dampsaga kulturhus, biblioteket
- Steinkjer Rådhus, sevicetorget i 1.etg.
- Servicekontoret i Malm

Delmanntall legges ut følgende steder:

For Beitstad:
- Joker, Sprova
- Coop Prix Beitstad
For Kvam:
- Coop Marked Kvam
For Ogndal:
- Bunnpris Guldbergaunet
For Sparbu:
- Coop Vegmo
- Coop Exstra Mære
For Stod:
- Coop Marked Stod
For Egge:
- Holbergs Auto, Asphaugen

For Malm/ nåværende Verran kommune
- Servicekontoret i Malm

 

Har du flyttet?
Hvis du har flyttet fra en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni 2019, står du fremdeles i den kommunen du flyttet fra. Du kan da velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra eller om du vil forhåndsstemme.

Er du uriktig blitt innført eller utelatt i manntallet?
Dersom du mener at du selv eller noen andre uriktig er blitt innført eller utelatt i manntallet kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet, jfr. valglovens § 2-7. Valgstyrets adresse er Valgstyret i Steinkjer, postboks 2530, 7729 Steinkjer eller e-post postmottak@steinkjer.kommune.no

Søke om innføring i manntallet
Dersom du mener at du er stemmeberiget til kommunestyre- og fylkestinsgsvalget, men ikke finner ditt navn i manntallet, kan du frem til valgdagen 9. september søke om å bli innført . Søknaden leveres på et av servicetorgene eller sendes på e-post postmottak@steinkjer.kommune.no
 

Sametingets valgmanntall
I henhold til forskrift om valg til Sametinget §4 2. ledd, skal Sametingets valgmanntall utarbeides også i det året det er fylkestingsvalg og kommunestyrevalg. Det skal legges ut til offentlig gjennomsyn så langt det lar seg gjøre og skal ligge ute til og med valgdagen.

Ønske om innmelding og krav om retting og oppdatering skal sendes Sametinget,

 

Forhåndsstemming og mulighet til å stemme hjemme

Forhåndsstemming

Forhåndsstemmegivningen skal foregå på følgende steder fra og med 12. august til og med 6. september kl 15.00.

 • I Steinkjer Rådhus, servicetorget i rådhusets åpningstid 
 • På Steinkjer bibliotek i bibliotekets åpningstid
 • På servicekontoret i Malm

Ved kommunens helse- og sosialinstitusjoner skal forhåndsstemmegivningen kunne foregå her:
 

-  Betania sykehjem: mandag 26.08. fra kl. 09.00 til 11.00
-  Hamrum eldresenter: mandag 26.08. fra kl. 12.00 til 14.00
-  Steinkjer eldresenter: onsdag 28.08. fra kl. 11.00 til 13.00
-  Steinkjer sykehjem: torsdag 29.08. fra kl. 09.00 til 11.00
-  Egge helsetun: torsdag 29.08. fra kl. 12.00 til 14.00
-  Teigen bofellesskap: torsdag 29.08. fra kl. 14.30 til 15.30
-  Stod sykehjem: fredag 30.08. fra kl. 09.00 til 11.00
-  Kvam eldresenter: fredag 30.08. fra kl. 12.00 til 14.00
-  Guldbergaunet bosenter: tirsdag 03.09. fra kl. 10.00 til 12.00
-  Verran helsetun: onsdag 04.09. fra kl. 11.00 til 13.00

Når det gjelder Beitstad eldresenter er institusjonen valglokale, og alle kan stemme på valgdagen 09.09 kl 10.00-20.00


Ved videregående skoler:
 

-  Steinkjer videregående skole: tirsdag 27.08. fra kl. 10.00 til 14.00
-  Mære landbruksskole: mandag 02.09. fra kl. 11.00 til 13.00

Når det gjelder studenter ved Nord Universitet  informeres de om å kunne forhåndsstemme ved servicetorget i Steinkjer Rådhus.

Det er delegert til valgsekretariatet å oppnevne stemmemottakere for tidligstemming, forhåndsstemming og institusjonsstemming.


Ønske om å stemme hjemme 
 

Velgere som på grunn av sykdom etter uførhet ikke kan avgi stemme på rådhuset, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg.
Søknaden må være kommet inn senest onsdag 4. september.

Det kan søkes om ambulerende stemmegivning, dvs mulighet til å stemme hjemme ved å ringe servicetorget på Steinkjer tlf 74 16 90 00 eller i Verran tlf 930 17 240 eller sende mail til info@steinkjer.kommune.no

Stemmesteder på valgdagen

Følgende steder blir stemmested på valgdagen 09.09.:

 • Steinkjer rådhus, Weidemannsalen som stemmested for krets 01 Steinkjer sentrum. Åpent kl 07.00-20.00
 • Mære samfunnshus som stemmested for krets 02 Sparbu. Åpent kl 10.00-20.00
 • Lø grendehus som stemmested for krets 04 Lø. Åpent kl 10.00-20.00
 • Lysheim grendehus som stemmested for krets 05 Lysheim.  Åpent kl 10.00-20.00
 • Henning samfunnshus som stemmested for krets 06 Skarpnes. Åpent kl 10.00- 20.00
 • Byafossen skole som stemmested for krets 07 Fagerheim. Åpent kl 10.00-20.00
 • Ogndal skole som stemmested for krets 08 Røysing. Åpent kl 10.00-20.00
 • Vålen samfunnshus som stemmested for krets 10 Øvre Ogndal. Åpent kl 10.00-20.00
 • G-bygget på tomta der Egge videregående skole var lokalisert som stemmested for krets 13 Egge. Åpent kl 10.00-20.00 (Se kart nedenfor). 
 • Kvam skole som stemmested for krets 17 Kvam. Åpent kl 10.00-20.00
 • Følling grendehus som stemmested for krets 18 Sem. Åpent kl 10.00-20.00
 • Stod samfunnshus som stemmested for krets 20 Stod. Åpent kl 10.00-20.00
 • Sprova grendehus som stemmested for krets 23 Sprova. Åpent kl 10.00-20.00
 • Beitstad eldresenter som stemmested for krets 24 Velle. Åpent kl 10.00-20.00
 • Jadarheim grendehus som stemmested for krets 25 Jådåren. Åpent kl 10.00-20.00
 • Lagatun forsamlingshus som stemmested for krets 28 Moen: Åpent kl 10.00-20.00
   
 • Malm samfunnshus (Verraparken)  som stemmested for Malm krets 29. Åpent kl 09.00-20.00
 • ​Follafoss samfunnshus som stemmekrets for Follafoss krets 30. Åpent kl 09.00-19.00
 • Verrastranda samfunnshus som stemmested for Verrastranda krets 31. Åpent kl 10.00-18.00

 


G-bygget - stemmested for krets 13 Egge:

 

G-bygget