Alle utmeldinger skal skje skriftlig til kulturskolen adressert til: Steinkjer kommunale kulturskole, Dampsaga kulturhus, 7725 Steinkjer, e-post: kulturskolen@steinkjer.kommune.no

Utmeldingsfrist for høstsemestret er 15. mai og for vårsemestret 15. desember.

NB! Blir ikke utmeldingsfristen overhold,t må skolepengene betales for påfølgende semester.

Vi vil også samtidig varsle om Rådmannens forslag om at ny brukerbetaling/skolepenger for 2014 ved kulturskolen økes med 2% fra dagens sats kr. 3280 til kr 3340,- pr elevplass pr år f.o.m. 01.01.2014. I tillegg materiellavgift kr. 100 pr skoleår.

Se for øvrig info på vår webside samt i serviceerklæringen under info siden.


Svein Kåre Haugen
rektor Steinkjer kulturskole